Att förvalta ett kulturarv

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar fastigheter som haft en väsentlig roll i Sveriges historia och som därför ägs av staten. Dessa fastigheter representerar ett mycket stort kulturhistoriskt och samhällsekonomiskt värde. De levandegör vår historia och utgör en för alla medborgare gemensam referensram som kan bidra till delaktighet och trygghet. För att vårda och bevara dessa fastigheter så tas det fram specifika vårdprogram och skyddsbestämmelser.

Riktlinjer för statliga byggnadsminnen

Statens fastighetsverk har riktlinjer för de fastigheter som omfattas av förordningen om statliga byggnadsminnen. För varje sådan byggnad, anläggning, park eller markområde ska det dessutom finnas klara mål redovisade i ett vårdprogram.

SFV ska förvalta sina kulturfastigheter på ett föredömligt och inspirerande sätt. Vår strävan är att allmänhet och hyresgäster ska känna delaktighet i vår verksamhet och att de även i framtiden ska kunna uppleva fastigheternas kulturhistoriska värden.

Mål för underhåll, bevarande och utveckling av fastigheterna

  • Bevarat och förädlat kulturhistoriskt värde
  • Engagerad allmänhet, som har största möjliga upplevelse och nytta av fastigheterna
  • Utveckling av fastigheterna för genomtänkt användning och intresserade nyttjare som ser det historiska värdet som en tillgång
  • Bästa ekonomiska resultat med hänsyn till fastigheternas förutsättningar

Regeringsuppdrag till 10 myndigheter att utarbeta vägledande kulturmiljöstrategier

2017 fick Statens fastighetsverk, tillsammans med nio andra myndigheter, ett regeringsuppdrag (PDF-dokument, 74 kB) att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.

Strategierna ska belysa hur respektive myndighets arbete med befintliga uppgifter även bidrar till relevanta nationella kulturmiljömål. Uppdragets syfte är att skapa bättre förutsättningar att ta till vara den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle.

De myndigheter som deltar i uppdraget är förutom Statens fastighetsverk: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning och Fortifikationsverket.

Uppdraget avrapporterades den 31 oktober 2019 och Statens fastighetsverks rapport finns att läsa här:

Rapport Vägledande strategi för kulturmiljöarbetet SFV 2019.pdf (PDF-dokument, 229 kB)