Att förvalta ett kulturarv

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar fastigheter som haft en väsentlig roll i Sveriges historia och som därför ägs av staten. Dessa fastigheter representerar ett mycket stort kulturhistoriskt och samhällsekonomiskt värde. De levandegör vår historia och utgör en för alla medborgare gemensam referensram som kan bidra till delaktighet och trygghet. För att vårda och bevara dessa fastigheter så tas det fram specifika vårdprogram och skyddsbestämmelser.

Förvaltningspolicy för statliga byggnadsminnen

Statens fastighetsverk har en förvaltningspolicy för de fastigheter som omfattas av förordningen om statliga byggnadsminnen. För varje sådan byggnad, anläggning, park eller markområde ska det dessutom finnas klara mål redovisade i ett vårdprogram.

SFV ska förvalta sina kulturfastigheter på ett föredömligt och inspirerande sätt. Vår strävan är att allmänhet och hyresgäster ska känna delaktighet i vår verksamhet och att de även i framtiden ska kunna uppleva fastigheternas kulturhistoriska värden.

Mål för underhåll, bevarande och utveckling av fastigheterna

  • Bevarat och förädlat kulturhistoriskt värde
  • Engagerad allmänhet, som har största möjliga upplevelse och nytta av fastigheterna
  • Utveckling av fastigheterna för genomtänkt användning och intresserade nyttjare som ser det historiska värdet som en tillgång
  • Bästa ekonomiska resultat med hänsyn till fastigheternas förutsättningar