Satsning på solceller

Statens fastighetsverk (SFV) har i uppdrag av regeringen att öka användningen av solceller vid våra fastigheter. Den första solcellsanläggningen installerades på Sveriges ambassad i Kairo år 2009, och i april 2018 var det Stockholms slotts tur. Däremellan har ett tiotal solcellsanläggningar tillkommit på våra fastigheter, och nu arbetar vi med att hitta fler lämpliga platser för solceller.

Vi bidrar med förnybar energi

Målet med satsningen på solceller är att bidra med förnybar energi och att utveckla och hitta möjligheter i udda miljöer, särskilt sådana med stora kulturhistoriska värden. Vi vill vara en förebild och sprida kunskap till andra fastighetsägare om hur solceller kan användas i känsliga kulturmiljöer.

Särskilt regeringsuppdrag

SFV har ett särskilt uppdrag från regeringen att öka användningen av solceller vid våra så kallade bidragsfastigheter. En bidragsfastighet är en fastighet som inte har möjlighet att på lång sikt bära sina egna kostnader, därför är det beslutat att dessa ska få bidrag från regeringen.

SFV förvaltar cirka 150 bidragsfastigheter. Bland dem finns både byggnader eller anläggningar med relativt stor elförbrukning och sådana som helt saknar behov av elförbrukning.

Från inventering till beslut om solceller

Det första steget har varit att inventera alla bidragsfastigheter för att hitta lämpliga fastigheter. Inventeringen är klar och ett 80-tal idéer är identifierade. Nu pågår drygt 20 förstudier för att mer i detalj utreda förutsättningarna m.m.

Två exempel på idéer i projekterings- och genomförandeskede är Hemsö fästning där en marksolcellsanläggning anläggs och Koppartälten i Hagaparken där taksolceller ska installeras. Vår förhoppning är att ytterligare projekt kan beslutas de kommande månaderna och sedan färdigställas under 2020.

Höga kulturvärden en utmaning

Många av de bidragsfastigheter som SFV förvaltar har höga kulturvärden, vilket är en utmaning för oss. Hur solcellerna ska utformas och placeras tar tid att utreda, liksom själva tillståndsprocessen.

För att få fram innovativa förslag planerar SFV bland annat en arkitekttävling om interaktiv information vid våra besöksmål. En ambition är att tillsammans med leverantörer utveckla solcellspaneler med god utforming för unika kulturmiljöer.

Tak är vanligast för solceller

Den vanligaste anläggningen för solceller är tak, men även solcellsdrivna parkeringsautomater, interaktiva skyltar och markanläggningar skulle kunna fungera på många av våra bidragsfastigheter. Tunnfilm på plåt och glas, komprimerande sopkärl samt Off-grid lösningar med energilagring i batteri är andra exempel på anläggningar och produkter vi tittar på.

Solcellsanläggningar inom SFV

Utöver uppdraget att öka antalet solcellsanläggningar vid bidragsfastigheterna pågår även ett generellt solcellsarbete hos SFV. Det finns ett tiotal anläggningar med solceller inom SFV:s fastighetsbestånd, några i Sverige men de flesta finns vid Sveriges ambassader utomlands.

2008
Ambassaden i Kairo, Egypten

2009
Ambassaden och residenset i Aten, Grekland
Ambassaden i Canberra, Australien, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 698 kB)
Ambassaden i New Delhi, Indien, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 975 kB)

2010
Ambassadörsresidenset i Tel Aviv, Israel

2011
Etnografiska museet i Stockholm

2015
Ambassaden i Wien, Österrike, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 621 kB)

2018
Ambassaden i Lusaka, Zambia
Ambassaden i Riyadh, Saudiarabien
Stockholms slott, läs pressmeddelande från 2018

2019
Musikhögskolan i Malmö

Pågående sollcellsprojekt

Vasamuseet i Stockholm
Kvarteret Björnen, Stockholm
Ambassadanläggningen i Peking, Kina
Hemsö fästning