Satsning på solceller

Statens fastighetsverk (SFV) har i uppdrag av regeringen att öka användningen av solceller vid våra fastigheter. Den första solcellsanläggningen installerades på Sveriges ambassad i Kairo år 2009, och i april 2018 var det Stockholms slotts tur. Däremellan har ett tiotal solcellsanläggningar tillkommit på våra fastigheter, och nu arbetar vi med att hitta fler lämpliga platser för solceller.

Vi bidrar med förnybar energi

Målet med satsningen på solceller är att bidra med förnybar energi och att utveckla och hitta möjligheter i udda miljöer, särskilt sådana med stora kulturhistoriska värden. Vi vill vara en förebild och sprida kunskap till andra fastighetsägare om hur solceller kan användas i känsliga kulturmiljöer.

Särskilt regeringsuppdrag

SFV har ett särskilt uppdrag från regeringen att öka användningen av solceller vid våra så kallade bidragsfastigheter. En bidragsfastighet är en fastighet som inte har möjlighet att på lång sikt bära sina egna kostnader, därför är det beslutat att dessa ska få bidrag från regeringen.

SFV förvaltar cirka 150 bidragsfastigheter. Bland dem finns både byggnader eller anläggningar med relativt stor elförbrukning och sådana som helt saknar behov av elförbrukning.

Från inventering till beslut om solceller

Det första steget har varit att inventera alla bidragsfastigheter för att hitta lämpliga fastigheter. Inventeringen pågår och ska vara klar sommaren 2019. Vi har en upphandlad solcellskonsult som kartlägger från luften vad som kan vara intressant, som exempelvis lämpliga tak och markområden. Sedan kompletteras det med information om vilken verksamhet som finns på platsen och nyttan med solceller just där. Vi bedömer också bland annat vilka kulturvärden som finns, och vilka myndighetstillstånd som krävs.

Inventeringen är sedan ett underlag för SFV:s beslut om vilka idéer som går vidare till en förstudie. Därefter sker beredning av beslut om att använda regeringens anslag till projektet. Hittills är ett 70-tal idéer identifierade och för drygt tio av dessa har förstudier startats.

Höga kulturvärden en utmaning

Många av de bidragsfastigheter som SFV förvaltar har höga kulturvärden, vilket är en utmaning för oss. Hur solcellerna ska utformas och placeras tar tid att utreda, liksom själva tillståndsprocessen.

För att få fram innovativa förslag planerar SFV bland annat en arkitekttävling om interaktiv information vid våra besöksmål. En ambition är att tillsammans med leverantörer utveckla solcellspaneler med god utforming för unika kulturmiljöer.

Tak är vanligast för solceller

Den vanligaste anläggningen för solceller är tak, men även solcellsdrivna parkeringsautomater, interaktiva skyltar och markanläggningar skulle kunna fungera på många av våra bidragsfastigheter.

Solcellsanläggningar inom SFV

Utöver uppdraget att öka antalet solcellsanläggningar vid bidragsfastigheterna pågår även ett generellt solcellsarbete hos SFV. Det finns ett tiotal anläggningar med solceller inom SFV:s fastighetsbestånd, några i Sverige men de flesta finns vid Sveriges ambassader utomlands.

2008
Ambassaden i Kairo, Egypten

2009
Ambassaden och residenset i Aten, Grekland
Ambassaden i Canberra, Australien, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 698 kB)
Ambassaden i New Delhi, Indien, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 975 kB)

2010
Ambassadörsresidenset i Tel Aviv, Israel

2011
Etnografiska museet i Stockholm

2015
Ambassaden i Wien, Österrike, läs artikel i Kulturvärden (PDF-dokument, 621 kB)

2018
Ambassaden i Lusaka, Zambia
Ambassaden i Riyadh, Saudiarabien
Stockholms slott, läs pressmeddelande från 2018

2019
Musikhögskolan i Malmö

Pågående sollcellsprojekt

Vasamuseet i Stockholm
Kvarteret Björnen, Stockholm
Ambassadanläggningen i Peking, Kina
Hemsö fästning