Hållbarhetsarbete på SFV

Hållbarhet är en självklar del i Statens fastighetsverks dagliga förvaltning, såväl i Sverige som utomlands. Vår myndighet ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.

SFV:s hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de av myndigheten prioriterade globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö.

Handlingsplan för klimatanpassning

SFV har i början av 2020 överlämnat sin första handlingsplan för klimatanpassning till regeringen. Bakgrunden är en ny förordning som föreskriver att SFV och flera andra myndigheter ska ta fram en handlingsplan för klimatanpassning, som kan bidra till att stödja det nationella klimatanpassningsmålet. Det i sin tur ska säkerställa att Sverige i enlighet med Agenda 2030 ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

SFV kommer fortsatt att arbeta inom fyra områden:

  • göra geografiska analyser – sammanställa och skaffa bättre geografiskt underlag över klimat- och sårbarhetsrisker kopplade till SFV:s fastigheter
  • hämta information och sprida kunskap genom interna workshops, intervjuer och enkäter
  • integrera klimatanpassningsperspektivet i det ordinarie arbetet
  • samverka med andra myndigheter och organisationer.

Läs SFV:s arbete enligt förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete. En övergripande klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för fortsatt arbete. (PDF-dokument, 5,3 MB)

Ansvarskod för leverantörer

SFV har tagit fram en ansvarskod som ska gälla för leverantörer, inklusive konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av SFV. Ansvarskoden ingår från 1 januari 2019 som avtalsvillkor i alla annonserade upphandlingar. Den ska också användas som underlag för dialog vid startmöten i till exempel ramavtalstilldelning och byggprojekt. Övriga leverantörer förväntas också respektera koden och föra en dialog med Statens fastighetsverk om utmaningar och möjligheter.

Ansvarskoden definierar viktiga krav och förväntningar på den samverkan som SFV vill ha med seriösa och ansvarstagande leverantörer och innehåller bland annat krav på affärsetik, miljö och arbetsvillkor. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt på konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.

Den är en del i arbetet med att bidra till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och att konkretisera Statens fastighetsverks hållbarhetspolicy.

SFV vill vara tydliga med myndighetens krav och värderingar inom viktiga områden som bidrar till en hållbar utveckling. En del i det handlar om att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. I början av 2019 startar arbetet med att förankra ansvarskoden hos Statens fastighetsverks leverantörer.

Läs hela ansvarskoden här (PDF-dokument, 4,3 MB)

Agenda 2030 och SFV

Med SFV:s kärnuppgift ska myndigheten bidra till att skydda och trygga kultur- och naturarv (mål 11) och hållbart bruka skogar (mål 15). Tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen ska myndigheten bidra till en hållbar produktion (mål 12), energieffektivisering och omställning till förnybar energi (mål 7), anständiga arbetsvillkor (mål 8) och ökad jämställdhet (mål 5). SFV är en stor beställarorganisation och hållbara offentliga upphandlingsmetoder utgör ett centralt verktyg (mål 12). I myndighetsrollen inkluderas mål som effektiva och inkluderande institutioner (mål 16) och partnerskap för hållbar utveckling (mål 17).

Hållbarhetspolicy

SFV har också tagit fram en policy för hållbarhet (PDF-dokument, 144 kB). Hållbarhetspolicyn ersätter fem tidigare policydokument: miljö, kulturarv, tillgänglighet, ekonomi och etik. Policyn bygger på de policydokument som den ersätter, på riktlinje etik, omvärldsspaning och SFV:s verksamhetsstrategi. I policyn framgår att SFV ska bedriva en ansvarsfull fastighetsförvaltning ur ett miljömässigt socialt och ekonomiskt perspektiv och bidra till att uppfylla av myndigheten prioriterade mål i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde.

Etiskt ansvar

SFV ska vara ett föredöme i etiska frågor och verkar för ett öppet klimat. SFV är tydliga med vad som är tillåtet respektive otillåtet och arbetar för att motverka oegentligheter, all form av korruption samt jäv och intressekonflikter. Det är viktigt att myndighetens leverantörer har kännedom om och delar dessa värderingar. SFV omhändertar anonyma påtalanden från intressenter och medarbetare via en visselblåsarfunktion.

Miljöansvar

Verksamheten har en stor bredd, och berörs mer eller mindre av majoriteten av de sexton målen vilka myndigheten ska verka för att uppnå; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv.

För att nå målen inom miljöområdet är styrning och systematik en viktig framgångsfaktor. Därför är SFV sedan flera år certifierat enligt bland annat ISO 14001 (miljö) och FSC® (Forest Stewardship Council®, skogsbruk).