Agenda Landsort

Statens fastighetsverk och Nynäshamns kommun i ett samarbete om Landsorts utveckling

Bakgrund

I oktober 2012 inleddes ett samarbete, kallat Agenda Landsort, mellan Statens fastighetsverk och Nynäshamns kommun om den framtida utvecklingen på Landsort. Utgångspunkten var att det behövde göras stora investeringar i infrastrukturen på ön för att det även i framtiden skulle gå att bo och bedriva verksamhet där året om. Syftet med samarbetet var att skapa organisatoriska och ekonomiska möjligheter för en stabil utveckling av mark, bebyggelse, infrastruktur, näringsverksamhet, service, turism samt natur- och kulturmiljö på Landsort. Den långsiktiga förvaltningen och driften skulle också säkerställas. Den gemensamma visionen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling på Landsort.

Tidplan och projektorganisation

Projektet löper på 3-4 år med en efterföljande genomförandetid på cirka 2-3 år.

Utvecklingsprogram och ny detaljplan

Ett utvecklingsprogram som beskriver målsättningen och processen togs fram 2013-2014. Därefter startade arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Landsort. Frågan om en möjlig exploatering och fastighetsbildning kommer att utredas. En viktig förutsättning för finansiering av Landsorts utveckling är att de fastighetsvärden som skapas kan återinvesteras i infrastrukturen på ön.