Besöksmålsutveckling

Statens fastighetsverk (SFV) är den enskilt största förvaltaren av besöksmål i Sverige. SFV arbetar tillsammans med hyresgäster, myndigheter och organisationer för att utveckla besöksnäringen i Sverige.

SFV utvecklar besöksmål i samarbete med kommuner, landsting och besöksnäringen och prioriterar utvecklingen av de besöksmål där man kan få till stånd långsiktiga avtal om lokal medfinansiering eller åtaganden från lokala parter.

Vår målsättning är att tillsammans med hyresgäster och andra samarbetspartners, utveckla våra besöksmål i syfte att långsiktigt förbättra det ekonomiska resultatet och besökarnas upplevelse. Vi ska aktivt bidra till arbetet med en hållbar besöksnäring och till en ökad tillväxt i besöksnäringen. Läs mer om SFV:s arbete med besöksmålsutveckling nedan.


M
yndighetssamverkan

Statens fastighetsverk deltar i Tillväxtverkets samverkansforum för myndigheter, organisationer och näringslivets företrädare för att effektivisera och samordna det nationella arbetet riktat mot besöksnäringen.

Till Tillväxtverket

Hållbar destinationsutveckling

Tillväxtverket fick i uppdrag av regeringen att under 2012-15 göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Tillväxtverket valde ut fem områden som hade potential att utvecklas till hållbara destinationer. De fem var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. På två av destinationerna, Bohuslän och Stockholms skärgård, har SFV besöksmål. Statens fastighetsverk deltog i arbetet med att utveckla de fem destinationerna.

Tillväxtverket - rapport om insatser för destinationsutveckling