Natur och kultur mellan kust och fjäll, slott och koja

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger. Husen och marken bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. De fastigheter vi ansvarar för är sådana som har stora kulturhistoriska värden, eller sådana för vilka staten har ett särskilt ansvar. Vi förvaltar också stora markområden som under århundraden tillhört staten.

Uppdrag från regeringen

Som statligt verk styrs vårt uppdrag av en förordning med instruktion (SFS 2007:757). Instruktionen innehåller de formella uppgifter SFV ansvarar för och hur verksamheten ska ledas.

Förordning med instruktion (SFS 2007:757) för Statens fastighetsverk

Regeringen utfärdar varje år ett regleringsbrev, som innehåller regeringens krav på verksamheten och är formulerad i ett antal mål som ska uppfyllas under budgetåret. Regleringsbrevet innehåller också låne- och kreditramar. Statens fastighetsverk lyder under Finansdepartementet. SFV bär sina egna kostnader och ska dessutom betala in ett överskott till statskassan.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 (PDF-dokument, 3,9 MB)

SFV:s verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategin visar hur SFV:s uppdrag tolkas och konkretiseras. SFV:s huvuduppdrag, målen i regleringsbrevet, övriga uppdrag samt det pågående förändringsarbetet SFV 2022 är indelat i tre strategiområden med tillhörande långsiktiga mål.

Verksamhetsstrategi 2019–2022  (PDF-dokument, 6,5 MB)

Mellan kust och fjäll, slott och koja

Totalt rör det sig om cirka två miljoner kvadratmeter byggnader och en sjundedel av Sveriges yta. Det ekonomiska värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor.

 • De kungliga slotten med tillhörande parker
 • Fästningar och monument
 • Jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige
 • Kronoholmar med fyr- och lotsplatser
 • Rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län
 • Residens
 • Regeringsbyggnader
 • Riddarholmens hus och mark
 • Skeppsholmens hus och mark
 • Statliga musei- och teaterbyggnader
 • Sveriges ambassader andra statliga byggnader i utlandet

Ta del av vårt uppdrag via filmen nedan. Den är 2 minuter och 30 sekunder.