Helgostipendier

Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka. Skicka din ansökan senast den 7 juni 2018.

Statens fastighetsverk disponerar del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Skicka din ansökan senast den 7 juni 2018.

Villkor

Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer med fler. Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.

Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, och utveckling av den svenska byggnadskonsten.

För examensarbeten utdelas normalt ej mer än 10 000 kr per ansökan. Medel utgår ej för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi. Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.

Beviljade medel skall användas enligt beskrivning i ansökan och slutrapporteras till Statens fastighetsverk. Stipendiemottagare förbinder sig att återbetala beviljade medel i den händelse projektet ej slutförs.

Mer detaljerad information finns här:

Riktlinjer för tilldelning av stipendier av medel ur stiftelsen (PDF-dokument, 22 kB)

Ansökan

Ansökningsblankett för stipendier ur Helgo Zettervalls fond  (Word-dokument, 49 kB)

Betyg från högskola eller universitet skall för studerande respektive doktorand bifogas samt yttrande av institutionsföreståndare, handledare eller annan med kännedom om projektet och om sökandens kompetens.

Märk kuvertet/e-post ”Stipendieansökan Helgo” och skicka till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

alternativt

sfv@sfv.se

Ansökan skall ha inkommit senast den 7 juni 2018.
Beslut om stipendier kommer i mitten av juli och bifall utbetalas i september.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för fonden.

Vem var Helgo Zettervall?

Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien från 1881 och chef för Överintendentsämbetet 1882-1897.

Zettervall efterlämnade en mycket stor och imponerande produktion, bland annat restaureringarna av Lund, Skara och Uppsalas domkyrkor. Bland nybyggnader kan nämnas Allhelgonakyrkan i Lund, Matteuskyrkan i Norrköping, Oskar Fredriks kyrka i Göteborg, Skara läroverk, Bolinderska huset, Norra Latin i Stockholm och Lunds Universitetsbyggnad.

Tidigare stipendiater

Nedan publiceras de stipendiater och projekt som fått stipendiet.