Remissvar

Statens fastighetsverk svarar varje år på remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras våra svar på remisser från regeringskansliet och andra instanser.

Remissvar 2020

Remissvar Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer samt Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer. (PDF-dokument, 18 kB)

Beträffande remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybarhetsdirektivet. (PDF-dokument, 71 kB)

Yttrande över Finansdepartementets remiss (PDF-dokument, 124 kB)
Kommittén för modernare byggregler slutbetänkande, SOU 2019:68. (PDF-dokument, 124 kB)

Remissvar Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet (PDF-dokument, 17 kB)

Yttrande över Boverkets remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (PDF-dokument, 294 kB)

Remissvar 2019

Granskningsyttrande över Trafikverkets vägplan för gång och cykelväg utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun (PDF-dokument, 200 kB)

Yttrande över Infrastrukturdepartementets Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation (PDF-dokument, 79 kB)

Yttrande över Boverkets förslag till ändring av byggregler (PDF-dokument, 1,4 MB)

Yttrande över Finansdepartementets Promemoria Byggnaders energiprestanda (PDF-dokument, 518 kB)

Yttrande över Finansdepartementets remiss av Lantmäteriets delrapport 2019-01-31 om Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner (PDF-dokument, 100 kB)

Yttrande över Infrastrukturdepartementets betänkande Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (PDF-dokument, 965 kB)

Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss om Moderna tillståndsprocesser för elnät (PDF-dokument, 133 kB)

Yttrande över Justitiedepartementets betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (PDF-dokument, 519 kB)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Meddelande från kommissionen En red jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (PDF-dokument, 1,5 MB)

Yttrande över Kulturdepartementets Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (PDF-dokument, 1,8 MB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande verkställbarhet av lov (PDF-dokument, 2,6 MB)

Yttrande över Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor (PDF-dokument, 2,4 MB)

Yttrande över Justitiedepartementets utredning av Skogsbränderna sommaren 2018  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Yttrande över Boverkets remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning (PDF-dokument, 204 kB)

Yttrande över remiss om Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse och överlåtelse av (PDF-dokument, 123 kB)
järnväg. (PDF-dokument, 123 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Privat initiativrätt – Planintressenters medverkan vid detaljplaneläggning, SOU 2019:9  (PDF-dokument, 107 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Verkställbarhet av lov, SOU 2018:86  (PDF-dokument, 88 kB)

Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss Föreskrifter om arbetsplatsens utformning (PDF-dokument, 619 kB)

Remissvar 2018

Yttrande över Näringsdepartementets remiss för författningsförslag Dokumentationssystem för byggprodukter; författningsförslag Klimatdeklaration av byggnader; Kommittén för modernare byggreglers förslag av Resurseffektiv användning av byggmaterial (PDF-dokument, 1,7 MB)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Ekologisk kompensation (PDF-dokument, 1,5 MB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67  (PDF-dokument, 103 kB)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbyggsutveckling i strandnära lägen" (PDF-dokument, 98 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande En utvecklad översiktsplanering, Del 1: Att underlätta efterföljande planering, SOU 2018:46  (PDF-dokument, 116 kB)

Betänkande ang SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för Hållbar turism och växande besöksnäring (PDF-dokument, 22,5 MB)

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen". (PDF-dokument, 347 kB)

Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport Ei 2017-08 Funktionskrav på elmätare. (PDF-dokument, 630 kB)

Promemorian Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov. (PDF-dokument, 728 kB)

Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. (PDF-dokument, 42 kB)

Beträffande Boverkets rapport en mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus. (PDF-dokument, 364 kB)

Yttrande avseende Riksrevisionsrapport - Bristande kontroller och uppföljning av upphandling 2017 med dnr 3.1.2-2017-0648. (PDF-dokument, 224 kB)

Beträffande Boverkets rapport 2017-26 Altaner, solcellsplaneler och solfångar i PBL. (PDF-dokument, 364 kB)

Remissvar 2017

Beträffande Remittering av promemorian Elmarknadslag (PDF-dokument, 1023 kB)

Beträffande Remittering av Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023. (PDF-dokument, 1023 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Delbetänkande En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017:73. (PDF-dokument, 145 kB)

Konsultation i frågor som rör det samiska folket Ds 2017:43. (PDF-dokument, 241 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Detaljplanekravet SOU 2017:64. (PDF-dokument, 2,2 MB)

Yttrande över "Laponia-förvaltningen - En utvärdering". (PDF-dokument, 937 kB)

Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05. Ny modell för elmarknaden. (PDF-dokument, 778 kB)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42. Vem har ansvaret? (PDF-dokument, 184 kB)

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. (PDF-dokument, 278 kB)

Beträffande Energikommisionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi. (PDF-dokument, 353 kB)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss om överklagande mm. (PDF-dokument, 333 kB)

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Yttrande över Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser SOU 2015:99. (PDF-dokument, 2,3 MB)

Synpunkter på "frågor kring 2009 års renskötselkonvention". (PDF-dokument, 284 kB)

Beträffande förslag till strategi för ökad användning av solel och förslag till heltäckande solelsstatistik. (PDF-dokument, 1,1 MB)

SFV:s synpunkter på de förslag som framkommer i Skogsstyrelsens meddelande Skogliga skattningar av laserdata. (PDF-dokument, 326 kB)

Remissvar 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. (PDF-dokument, 694 kB)

Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges nationella skogsprogram. (PDF-dokument, 1,3 MB)

Slutbetänkandet av utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. (PDF-dokument, 365 kB)

Regional indelning - tre nya län. (PDF-dokument, 242 kB)

Ersättning vid expropriation av bostäder Fs 2016:16. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen. (PDF-dokument, 331 kB)

Remittering av Europeiska kommisionens förslag COM 479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen. (PDF-dokument, 329 kB)

Effektivare hyres- och arrendenämnder. (PDF-dokument, 706 kB)

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande. (PDF-dokument, 400 kB)

Otillåtna bosättningar. (PDF-dokument, 149 kB)

Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter. (PDF-dokument, 86 kB)

Plats för fler som bygger mer. (PDF-dokument, 265 kB)

Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatmål. (PDF-dokument, 444 kB)

Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet. (PDF-dokument, 816 kB)

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. (PDF-dokument, 994 kB)

Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2010. (PDF-dokument, 943 kB)

Gestaltad livsmiljö. En ny politik för arkitektur, form och design. SOU 2015:88. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Ny museipolitik. SOU 2015:89. (PDF-dokument, 992 kB)

Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena, Riksantikvarieämbetets rapport. (PDF-dokument, 774 kB)

Ändring i rennäringsförordningen 1993:384. (PDF-dokument, 681 kB)

Remissvar 2015

Granskningsyttrande över det planerade Nobel Center på Blasieholmen 2015-11-24  (PDF-dokument, 992 kB)

Förslag till ändring i förordningen m energideklaration för byggnader. (PDF-dokument, 353 kB)

Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. (PDF-dokument, 1000 kB)

Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. (PDF-dokument, 273 kB)

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning. (PDF-dokument, 392 kB)

En ny Säkerhetsskyddslag (PDF-dokument, 279 kB)

Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (PDF-dokument, 303 kB)

Förslag till svensk tillämpning av nära nollenergibyggnader (PDF-dokument, 1,9 MB)

Gränser i havet (PDF-dokument, 649 kB)

Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen (PDF-dokument, 413 kB)

Miljö- och energidepartementet beträffande förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (PDF-dokument, 859 kB)

Vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2016  (PDF-dokument, 1 MB)

Betänkande Planera för effekt! SOU 2014:84  (PDF-dokument, 1,6 MB)

Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador (PDF-dokument, 815 kB)

Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (PDF-dokument, 547 kB)

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt under ockupation 2015-01-27  (PDF-dokument, 975 kB)

Remissvar 2014

Försvarsfastighetsutredningen - Försvarsfastigheter i framtiden (PDF-dokument, 865 kB)

Nya steg för en effektivare plan-och bygglag, PBL, 2014-11-26  (PDF-dokument, 956 kB)

Material i kontakt med vatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor, 2014-11-25  (PDF-dokument, 359 kB)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd, 2014-11-26  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, 2014-10-28  (PDF-dokument, 3,5 MB)

Utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter, inklusive två bilagor, 2014-10-13  (PDF-dokument, 2,9 MB)

Lantmäteriets promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar, 2014-10-09  (PDF-dokument, 66 kB)

Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden, 2014-06-09  (PDF-dokument, 1,2 MB)

Förändrade regler om direktupphandling, 2014-01-23  (PDF-dokument, 227 kB)

Översyn av regelverket avseende skydd och säkerhetsskydd vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset, 2014-01-07  (PDF-dokument, 936 kB)

Remissvar 2013

Tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, 2013-12-09  (PDF-dokument, 907 kB)

Marint områdesskydd, rapport från Havs- och vattenmyndigheten, 2013-12-09  (PDF-dokument, 376 kB)

Grön infrastruktur regional nivå, 2013-12-09  (PDF-dokument, 699 kB)

En enklare detalplaneprocess, 2013-12-05  (PDF-dokument, 1012 kB)

Långsiktigt hållbar markanvändning del 1, 2013-09-23  (PDF-dokument, 624 kB)

Förslag till genomförandet energieffektiveringsdirektivet Sverige, 2013-09-16  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Tematiskt tillägg översiktsplan arkitektur Sthlm, 2013-09-02  (PDF-dokument, 5,1 MB)

En enklare plan- och bygglovsprocess, 2013-08-29  (PDF-dokument, 1,3 MB)

Ny lagstiftning virkesmätning, 2013-08-22  (PDF-dokument, 132 kB)

Undantag för ny naturgasinfrastruktur, 2013-08-13  (PDF-dokument, 253 kB)

Förslag till förordning om intäktsram enligt naturgaslagen, 2013-07-09  (PDF-dokument, 260 kB)

Spioneri och annan olovlig underättelseverksamhet, 2013-05-16  (PDF-dokument, 52 kB)

Energimyndigh rapport eneffdirektivet art 7, 2013-05-03  (PDF-dokument, 1,1 MB)

Yttrande över "Underlag till färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050", 2013-04-15  (PDF-dokument, 1 MB)

Undersökningstillstånd och arbetsplaner, 2013-04-08  (PDF-dokument, 23 kB)

Statens geotekniska instituts rapport Effektivare markbyggande, 2013-03-13  (PDF-dokument, 741 kB)

Tomträttsavgäld och friköp, 2013-01-28  (PDF-dokument, 409 kB)

Högre ersättning vid mastupplåtelser, 2013-01-28  (PDF-dokument, 780 kB)