Trädprojekt i Egentliga Lundagård intensifieras - Gamla och dåliga träd ersätts av nya

Publicerat

Många träd i Egentliga Lundagård är i dålig kondition på grund av sjukdom och ålder. Redan 2008 påbörjade Statens fastighetsverk en etappvis förnyelse för att ersätta sjuka träd med nya. Med start i början av oktober fram till sommaren 2015 kommer enstaka träd och hela alléer att bytas ut i delar av parken. Tisdagen den 30 september bjuder Statens fastighetsverk in till pressvisning för att på plats berätta om projektet och om de arkeologiska fynd som gjorts under förundersökningen.

Statens fastighetsverk, förvaltare av Egentliga Lundagård, har länge känt till problemen med de dåliga och sjuka träden och därför, vid sidan av normal skötsel, planerat för en trädförnyelse i den omtyckta parken. Utgångspunkten för vården och trädförnyelsen är att Lundagård ska behålla sin kulturhistoria och sin arkitektoniska form.

-       Vi tar alltid stor historisk hänsyn i våra arbeten, utgångspunkten är att vi ska behålla så mycket som möjligt. Samtidigt är flera träd i så dåligt skick att vi nu måste göra en rejäl insats för att parken ska vara fortsatt säker för besökare. Historien tar vi dock med oss. Vid nyplaneringar utgår vi från den plan Hårleman hade för parken. Gångarna ska vara i grus och mellan alléerna kommer vi att så gräs, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Symbolisk Lind från Linnés Råshult

Trädförnyelsen i Egentliga Lundagård är uppdelad i sju etapper. De två första genomfördes 2008-2009. Då ersatte Statens fastighetsverk sjuka almar och askar med avenbokar i Processionsgången och före detta Askallén. Med start i början av oktober ska trädförnyelse i fem etapper genomföras fram till sommaren 2015.

-       I det arbete som nu påbörjas ska bland annat samtliga hästkastanjer i Filosofgången bytas ut mot nya hästkastanjer, liksom den västra diagonala lindallén som ersätts med nya lindar. Men trädförnyelsen handlar lika mycket om att ersätta enstaka träd som att vårda de äldre träd som bedöms vara så starka att de kan vara kvar, säger Maria Nordh.

Enstaka nya träd, lindar och en hästkastanj, planteras i luckor efter tidigare avverkade träd i de båda östliga lindalléerna samt i den södra allén. Öster om Kungshuset, i linje med Processionsgången, ska "Linnélinden" planteras. Det är en lind från en stickling som hämtats på Linnés Råshult. Den blir en symbolisk efterföljare till "Lidbecks alm" som tidigare växte på platsen.

Flera orsaker till sjuka träd

Många av de ursprungliga och gamla träden i Egentliga Lundagård har blivit sjuka på grund av ålder, skador och svampangrepp. Även den komprimerade marken de växer i innebär stora påfrestningar på träden.

-       Att marken i Lundagård är tät och hård har flera orsaker. Dels påverkas den av de arkeologiska lämningar som finns här, dels blir marken kompakt eftersom den används så flitigt av studenter, lundabor och turister, säger Lena Löfgren Uppsäll, specialist landskap och park vid Statens fastighetsverk.

Flera av träden är idag i så dåligt skick att de räknas som riskträd för besökare vilket innebär att Statens fastighetsverk i samarbete med Lunds kommun sedan lång tid tillbaka tvingats stänga av området vid vindstyrkor starkare än 12 meter per sekund.

-       Att stänga av parken då det blåser starka vindar är en säkerhetsåtgärd som krävs i dagsläget men som vi kommer att slippa framöver. Det känns bra att vi nu, helt enligt vår långsiktiga plan, har kommit så långt att vi kan intensifiera arbetet med trädvård och förnyelse i Lundagård, säger Maria Nordh.

Vill du se och höra mer om projektet? Välkommen på pressvisning!

Tisdagen den 30 september, kl 14.00, bjuder vi in till pressträff för att berätta mer om trädförnyelsen i Egentliga Lundagård.

Träffa:

Från Statens fastighetsverk: Maria Nordh, förvaltningsområdeschef och Lena Löfgren-Uppsäll, specialist landskap och park. Från Lunds kommun; Lars Brobeck, parkintendent. Dessutom medverkar Gunilla Gardelin från Kulturen för att berätta om de arkeologiska fynd som hittats under förundersökningen.

Var:

vi träffas i SFV-tältet som står uppställt i Egentliga Lundagård

När:

tisdagen den 30 september kl 14.00

Varmt välkomna!

För mer information kontakta:

Lena Löfgren Uppsäll, specialist landskap och park Statens fastighetsverk, 08 696 70 86, lena.lofgren-uppsall@sfv.se

Maria Nordh, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 645 73 41, maria.nordh@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbild:

news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Fakta om de arkeologiska förundersökningarna

Arkeologiska förundersökningar sker i samband med varje etapp för att ge information om lämningarna inom området från Lunds mer än tusenåriga historia. Inför Etapp I fann man kraftiga murrester längst i sydost. För att inte riskera att lämningarna skadas av trädrötter planterades inget träd där. Inför Etapp II fann man bland annat lämningar efter växtbäddarna, som de ursprungliga träden planterades i enligt Hårlemans plan vid 1700-talets mitt. Förestående planteringsarbeten utförs under arkeologisk och antikvarisk kontroll för att dokumentera och på bästa sätt skydda eventuella delar av murar, byggnader, raseringsmassor mm, som kan påträffas i området.