Ledning och organisation

Statens fastighetsverk (SFV) är en central förvaltningsmyndighet under regeringen. SFV:s uppgifter, verksamhet och mål fastställs av regeringen och framgår bland annat av myndighetens instruktion och regleringsbrev (PDF-dokument, 3,9 MB).

Styrelse och ledningsgrupp

Statens fastighetsverk leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef som leder och ansvarar för verksamheten i myndigheten.

Styrelse

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med den 2020-12-31:

  • Ordförande: Sten Olsson, fd statssekreteraren
  • Johan Davidson, chefsekonom
  • Anette Waara, marknadsområdeschef
  • Ann-Christin Nykvist, fd jordbruksminister och statssekreterare

I styrelsen ingår även generaldirektören och två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna.

Ledningsgrupp

Generaldirektören, rättschefen och avdelnings- och stabsdirektörerna utgör myndighetens ledningsgrupp. I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär, övergripande prioriteringar av verksamheten, budget och verksamhetsplaner samt andra relevanta frågor. Ledningsgruppen ska även bidra till informationsspridning, samordning och erfarenhetsutbyte. Ledningsgruppens medlemmar hittar du här.

Organisation

Ledningsstöd

Ledningsstöd ansvarar övergripande för myndighetens arbetssätt och roll som förvaltningsmyndighet. Ledningsstöd ansvarar för stöd till GD och samordning av GD-möten, arkiv och registratur, samordning av utlämnande av allmänna handlingar samt utveckling och kvalitetssäkring av myndighetens förvaltning av information, förvaltningsrättsliga frågor och stöd till myndigheten i rättsliga frågor i den del de inte hör till Fastighetsrättsenhetens ansvarsområde, samordning av besvarande av allmänna remisser och myndighetens krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskyddsfrågor samt samordning och utveckling av arbetet med övriga säkerhetsfrågor. Inom Ledningsstöd finns enheter som leds av enhetschefer.

Finansstaben

​Finanstaben ansvarar för verksamhetsstyrning, finansiell styrning, budgetering och uppföljning samt redovisning och ansvarar för de myndighetsgemensamma system som stödjer styrningen. Vidare ansvarar staben för en sammanhållen internservice, administration och lokalförsörjning. Staben ska utveckla SFV:s finansiella och ekonomiska uppföljning av fastighetsförvaltning, byggprojekt och annan verksamhet. Staben är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer.

HR-staben

Staben ansvarar för att strategiskt driva och utveckla en enhetlig personalpolitik som genomsyrar organisationen och är i linje med verksamhetens vision och långsiktiga mål samt att SFV är en attraktiv arbetsgivare.

Staben ansvarar för chefsförsörjning och kompetensförsörjning samt för att leda arbetet med ledarskap, medarbetarskap och värdegrundsfrågor. Staben ansvarar vidare för intern styrning och kontroll avseende arbetsmiljö- och arbetsrättslig lagstiftning. Stabens ansvarsområde omfattar också konsultativt stöd och vägledning till den övriga organisationen samt samverkan och förhandling med personalorganisationerna. Vidare ansvarar staben för intendenturfrågor.

Kommunikationsstaben

Staben ansvarar för strategi, förvaltning och utveckling av myndighetens interna och externa kommunikation. Staben ansvarar för SFV:s varumärkesstrategi och för presstjänst. Staben ska stödja övriga myndigheten i kommunikationsfrågor och verka för enhetlighet i såväl intern som extern kommunikation i linje med målen för myndighetens verksamhet. Staben ansvarar också för vissa verksgemensamma evenemang.

IT och digital utveckling

Staben ansvarar för att samordna och driva myndighetens digitala utvecklingsarbete, inklusive verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar, gemensamma arkitekturer och standarder. I stabens ansvar ingår myndighetens IT-strategi, IT-plattform, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, kontorsstödssystem, IT-servicefunktion, IT-inköp samt telefoni.

Fastighetsavdelningarna

Fastighetsavdelningarna är tre stycken och respektive avdelning leds av en fastighetsdirektör. Fastighetsavdelningarna ansvarar för den operativa verksamheten inom SFV och bedriver fastighetsförvaltning. Fastighetsavdelningarna ansvarar vidare för lokalförsörjning och förvaltning av avtal där SFV är hyresgäst. I Fastighetsavdelningarna ingår även Förvaltningsstaben.

Avdelningarna är uppdelade i 13 fastighetsområden som leds av fastighetschefer. Fastigheternas fördelning på fastighetsområden framgår av särskilda beslut. Fastighetsområdena ansvarar för den löpande förvaltningen av myndighetens fastigheter, med undantag för fastigheter upplåtna med tomträtt. Med löpande förvaltning avses teknisk, ekonomisk och juridisk förvaltning.

Projekt- och specialistavdelningen

Projekt- och specialistavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre. Avdelningen ansvarar vidare för SFV:s övergripande teknik- och kulturmiljöarbete och fastighetsförsäljningar. Avdelningen ansvarar för bemanning och styrning av utvalda projekt samt rapportering och uppföljning av SFV:s projektvolym. Avdelningen ansvarar för handläggningen av fastighetsanknutna planremisser enligt Plan- och bygglagen och viss annan speciallagstiftning samt om objekts eller områdesskydd. Avdelningen leds av en direktör och är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer.