SFV väljer dialog med Nobelstiftelsen

Publicerat

Statens fastighetsverk (SFV) har beslutat att inte överklaga
Länsstyrelsens beslut angående detaljplanen för Nobel Center.

SFV önskade en rättslig prövning av planen och det har vi nu fått. Bland annat var det viktigt att riksintresset och allmänintressen blev prövade. Detta har Länsstyrelsen nu gjort och gör bedömningen att planen uppfyller lagens krav. I det läget har vi inte anledning att göra någon annan bedömning än Länsstyrelsen. De argument SFV framförde i överklagan är fortfarande aktuella, men vi väljer att inte gå vidare i den juridiska processen. För att tillvarata SFV:s intressen gällande Nationalmuseum, och undanröja de farhågor vi tidigare lyft (bland annat byggnadens storlek och tomtens exploatering) avser vi nu i stället föra en nära dialog med Nobelstiftelsen.