Kommentar till Kalla faktas granskning av SFV

Publicerat

I Kalla fakta 24 januari granskas misstänkta oegentligheter på Statens fastighetsverk. Vi välkomnar denna granskning och ser mycket allvarligt på händelsen. I oktober 2016 polisanmälde SFV en f d anställd på grund av misstänkta oegentligheter. Polisanmälan föranleddes av en omfattande intern och extern utredning och gjordes innan TV4:s granskning kom till vår kännedom.

Vi är positiva till granskande journalistik och är angelägna om att eventuella felaktigheter i vår verksamhet uppdagas. SFV har på många sätt en väl fungerande och stabil verksamhet. Riksrevisionen och SFV:s internrevisor, som kontinuerligt granskar oss, bedömer att SFV har en god intern styrning och kontroll. Självklart kan vi inte luta oss emot detta utan måste ständigt ifrågasätta om vi har rätt rutiner och om vi följer dem, liksom om vi har rätt kontrollåtgärder. I det fall som nu utreds finns det misstankar om att man medvetet valt att frångå de regler och rutiner som finns. Parallellt med utredningsarbetet har vi ytterligare skärpt våra rutiner. Detta handlar bl a om förstärkta upphandlingskontroller och stickprov gällande fakturor, men framförallt det nära ledarskapet med planering och uppföljning av verksamheten för att säkerställa en god intern styrning och kontroll.

Vi avvaktar polisutredningen och vi kan inte kommentera själva polisärendet, men kommer i möjligaste mån att svara på frågor.

Klargörande till felaktigheter i media.

Information om förmedling av SFV:s bostäder