Överklagan av detaljplan för ett nytt Nobel Center

Publicerat

Överklagan av Stockholms kommuns detaljplan för ett nytt Nobel Center.

Statens fastighetsverk (SFV) har överklagat Stockholms kommuns detaljplan för ett nytt Nobel Center. Det betyder inte att SFV ställer sig negativt till ett nytt Nobel Center på Blasieholmen. Det är främst två frågor som SFV anser inte har fått tillfredställande lösningar.

  • Den föreslagna byggnadens volym samt utformningen av allmän markanvändning riskerar att överexploatera Blasieholmen som helhet och därmed försvåra för framtida utveckling av Nationalmuseum. Det innefattar även synpunkter på otillräckliga trafiklösningar.
  • Den föreslagna byggnadens volym och gestaltning utgör en alltför stor inverkan på kulturmiljön på och omkring Blasieholmen. Inte minst påverkas det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum med tillhörande park negativt av förslaget.

SFV har under processen lämnat yttranden för att försöka påverka förslaget. I och med att kommunen beslutat att anta detaljplanen finns inte längre utrymme att komma med synpunkter. SFV:s enda möjlighet att påverka var därför att överklaga detaljplanen i sin helhet.

SFV anser att det nuvarande förslaget är för omfattande och behöver en bättre anpassning till förutsättningarna på platsen. Det ingår i vårt uppdrag att följa utvecklingen av de statligt ägda kulturmiljöerna på och omkring Blasieholmen. SFV ställer sig positivt till en utveckling av platsen och fler publika verksamheter. Förhoppningsvis kan vi bidra till en utveckling där det nya och det gamla samsas på ett hållbart sätt.

Överklagan diarienummer 232-629/15  (PDF-dokument, 682 kB)