Stenhammar i media

Publicerat

Vad handlar det om?
Statens fastighetsverk (SFV) har som jordägare betalat drygt 9 miljoner kronor för att renovera fastigheten Stenhammar gods. Stenhammar testamenterades 1901 till svenska staten av friherre von Kraemer. HM Konungen arrenderar egendomen av svenska staten genom SFV. Enligt von Kraemers testamente, som ligger till grund för HM Konungens arrende, ska underhåll av fastigheten finansieras av arrendatorn. I drygt 40 år har huvudbyggnaden på Stenhammar stått oanvänd. HM Konungen och företrädare för SFV uttryckte år 2009 ett gemensamt önskemål om en genomgripande renovering av huvudbyggnaden i syfte att göra den beboelig igen. Samtidigt som en del av slottet ändras till kontors- och mötesutrymmen.

Varför tog Statens fastighetsverk denna kostnad?
Enligt dagens regler i Jordabalken (JB 9:18) kan Statens fastighetsverk som jordägare även sägas ha ett visst ansvar för byggnaden. I von Kraemers testamente finns stöd för jordägaren att träffa särskilda avtal vid större byggnadsändringar.

Vilka åtgärder har Statens fastighetsverk stått för?
Statens fastighetsverk har tagit ansvar för åtgärder som enligt praxis är ett jordägaransvar i ett arrendeförhållande. Till exempel konstruktionsfel, grunddräneringsbrister med åtföljande rötskador, utrivning av fuktskadad inredning samt underhållsåtgärder av mer långsiktig karaktär som utbyte av vatten-, värme- och avloppssystem samt elinstallationer.