Årsredovisning för 2012

Publicerat i kategorin Nyhet

Ekonomiska resultatet, färdigställda byggprojekt, påbörjade renoveringar och Hemliga rum är några saker vi berättar om vi årsredovisningen.

Sammanfattning av SFV:s årsredovisning 2012

Årets resultat på 442 mnkr före realisationsvinster är drygt 258 mkr bättre än för 2011. Den enskilt största, positiva förändringen är Regeringskansliets återinflyttning i de färdigställda lokalerna i Loen. Direktavkastningen uppgick till 8,4 procent jämfört med 6,9 procent för 2011. Den ekonomiska vakansgraden understiger 2 procent. Försäljningar av försäkringskassefastigheter redovisar en större realisationsvinst.

Byggprojekt

De största byggprojekten som slutförts under året är om- och påbyggnaden av Loen i Klara i de delar som hyrs av Regeringskansliet, ombyggnad av Kungliga biblioteket, ombyggnad av Afrikahuset i Uppsala, nybyggnad av Victoriahuset Naturum vid Läckö slott och ombyggnad i kvarteret Krubban i Stockholm för förskola.
Omfattande utredningsarbete har genomförts för den kommande ombyggnaden och påbyggnaden av Björnen i Klara för Regeringskansliet. Under hösten har projekteringsarbetet påbörjats för renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum på Blasieholmen. Om- och tillbyggnaden för Vasamuseet pågår med planerat färdigställande under 2013.

Bidragsfastigheter

För bidragsfastigheterna har disponerats ett anslag på 350 mnkr. Den enskilt största posten har varit fasadrestaureringen på Stockholms slott. Under året har första etappen, den norra fasadens östra flygel, färdigställts.

Utrikes förvaltning

Förändrade lokalbehov inom utrikesförvaltningen har intensifierat SFV:s arbete med fastighetsutveckling och omstrukturering av det utrikes fastighetsbeståndet. Det innebär både planering av nya byggnader, ombyggnader för att effektivisera lokalutnyttjandet och avyttring av fastigheter som inte längre behövs.

Miljö och energi

På utvalda objekt pågår arbete för att utveckla vindkraft. Under 2012 har ett antal verk vid Storblaiken i Västerbotten färdigställts av arrendatorn för driftsättning.
Under 2012 beslutades en ny miljöpolicy som visar riktning och ambition med miljöarbetet och beskriver hur SFV ska verka för att uppnå ständiga förbättringar så att miljöbelastningen minskar, natur- och kulturmiljöer bevaras samt att kunskap om miljö- och kulturmiljöfrågor sprids till våra intressenter. Under 2012 har SFV:s energistatistik kvalitetssäkrats vilket ger underlag till analys och åtgärdsplaner för att uppnå målet att effektivisera 26 procent under perioden 2005 - 2016.

Levandegörande av kulturarvet

2012 genomfördes Hemliga rum då femton, i vanliga fall stängda, objekt öppnades för allmänheten. Evenemanget hade drygt 44 600 besökare, allra flest besökare lockade Oscar II:s fort i Göteborg och Artillerigården i Stockholm. Samarbetsprojekt mellan SFV, Riksantikvarieämbetet och flera lokala aktörer "Öppna portar", för utveckling av kulturhistoriska besöksmål i sydöstra Sverige, har beviljats drygt 20 mnkr ur EU:s regionala strukturfond.