Helgopriset

Bästa restaurering eller komplettering av äldre byggnadsverk.

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Priset utgörs av en plakett att fästa på byggnadsverket och prissumman 150 000 kr som fördelas av juryn mellan arkitekt och de företrädare för beställaren som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen. Prissumman skall användas för studier, resa eller annan utveckling av kunskap inom området. Resultatet skall göras tillgängligt för andra genom exempelvis dokumentation, publicering, seminarium eller annat lämpligt sätt efter samråd med Statens fastighetsverk.

Villkor och anmälan

Byggnadsverk som kan föreslås för priset ska vara beläget i Sverige och färdigställt mellan 8 juni 2013 - 8 juni 2018. Objektet behöver ej vara byggnadsminne eller annan kulturskyddad byggnad eller anläggning. Förslag till pristagare kan lämnas av enskilda personer.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 15 juni 2018 klockan 17.00 och skickas till juryns sekreterare christina.tegnhammar@sfv.se. Anmälan ska omfatta:

Urvalsprocess och prisutdelning

Juryn kommer i sitt arbete att besöka flera av de anmälda objekten och därefter nominera 4 - 5 förslag. Nomineringarna offentliggörs och publiceras på SFV:s hemsida i slutet av september. Priset delas ut på Helgoseminariet 15 november 2018 på Moderna museet/ArkDes i Stockholm av Ingrid Eiken Holmgren, GD Statens fastighetsverk.