• Sidor för hyresgäster hos Statens fastighetsverk
  • Fotograf: SFV
  • Fotograf: SFV

Evenemang på SFV:s mark

Statens fastighetsverk är Sveriges största förvaltare av statligt ägda kulturmiljöer runt om i landet. En del av platserna kan användas för olika tillfälliga evenemang. Här får du tips på vad du som är arrangör bör tänka på.

Tänk på det här när du arrangerar ett evenemang

Välj med hänsyn

Du som planerar ett evenemang bör tänka på vilken miljö- och hälsopåverkan evenemanget kan medföra och välja bästa tänkbara plats med den utgångspunkten.

Sök tillstånd

Förutom tillstånd från SFV behöver du ett polistillstånd för att ordna ett evenemang på offentlig plats. Anledningen till det är att myndigheterna ska bevaka säkerhet och framkomlighet för allmänheten. Polisens roll är att ta hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet.

Brandförsvarets roll är att ta hänsyn till hantering av brandfarliga varor, utrymningsvägar, personantal och brandrisk. De kan ge direktiv för att undvika risk för spridning av brand till annan byggnad och att framkomligheten för räddningstjänstens fordon inte försvåras. Det är alltid du som tillståndshavare som har det fulla ansvaret för säkerheten.

Utskänkningstillstånd

För utskänkning av alkoholdrycker krävs särskilt tillstånd.

Försäljning av livsmedel

Servering och försäljning av livsmedel kräver särskilt tillstånd från miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll.

Evenemang på vatten

För evenemang på vattnet kan tillstånd från länsstyrelsen behövas.

Framkomlighet

Evenemang som inte hindrar framkomligheten för allmänheten ger större förutsättningar att få tillstånd. Därutöver kräver räddningstjänsten minst tre meter fri bredd för brand och räddningsvägar.

Städning

Evenemangsområdet och det närområde som påverkas av evenemanget ska hållas städat och vårdat av tillståndsinnehavaren, även när det sträcker sig över flera dagar.

Brandskydd

För brandskydd ska tält för mer än 150 personer ha ett godkännandebevis utfärdat av av Sveriges provnings- och forskningsinstitut eller en likvärdig provningsanstalt. Mindre tält ska placeras i enlighet med brandförsvarets direktiv och även vara utformade enligt dessa samt enligt ordningslagens 2 kap § 12.

Gasol

Eventuell hantering av gasol ska ske enligt brandförsvarets PM 1:95. Anmälan om innehav av gasol ska göras på särskild blankett till brandförsvaret. Information och blanketter finns på brandförsvarets hemsida.