Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på SFV att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag eller organisationer.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även information om fastighet och hyresobjekt.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

På de här sidorna beskriver vi hur och varför SFV behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Nedan kan du läsa mer om de behandlingar som gäller för dig.

Hantering av personuppgifter

Om du har ingått avtal med oss eller har någon annan re­lation till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. SFV är en statlig myndighet och enligt bestämmelser i författningen, till exempel tryckfrihetsförordningen och arkivlagen, innebär detta att vissa uppgifter inte får gallras utan måste bevaras.

Inkomna handlingar betraktas normalt som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, av till exempel någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder på plats så att mottagarna behandlar uppgif­terna på samma säkra sätt som vi gör.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar följande personuppgifter för att kunna fullgöra vårt åttagande:

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Fastighetsidentitet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig samt att vi som statlig myndighet ska kunna fullgöra vårt uppdrag (uppgifter av allmänt intresse) från riksdag och regering.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personupp­gifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare uppgifter. I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på vår hemsida.