• Mangårdsbyggnaden på Läckö kungsgård. Fotograf: Lena Carlsson

    Mangårdsbyggnaden på Läckö kungsgård.

Läckö kungsgård

Läckö ligger längst ut på Kållandsö i södra delen av Vänern. Kungsgården har legat på samma plats sedan 1600-talets senare del och var historiskt sett Läckö slotts stora jordbruk. Den försåg slottsherren och alla som arbetade vid slottet med livsmedel. Statens fastighetsverk värnar om gårdens tradition med odling och ett fortsatt brukat kulturlandskap.

Läckö - en före detta biskopsgård

Mangårdsbyggnaden på Läckö kungsgård.Mangårdsbyggnaden på Läckö kungsgård stod klar 1832.Läckö var under hela medeltiden ett viktigt säte för biskopen i Skara. Det nuvarande slottet började uppföras under 1400-talet. Under reformationen på 1520-talet drogs biskopsgård in till kronan för att användas av kungen på hans resor genom riket. I början på 1600-talet förlänades Läckö till Jacob De la Gardie. Förläning innebar att driva en gård och behålla intäkterna själv, de var ett sätt att avlöna ämbetsmän i staten utan att ge dem lön i pengar. På 1680-talet genomförde Karl XI reduktionen, den innebar att kronan återtog många av adelns gods och gjorde om dem till arrendegårdar eller boställen för militärer. Läckö har sedan dess varit en arrendegård.

Jordbrukslandskapets förändringar

Korsvirkesbyggnaden är f d Oxladugården.Korsvirkesbyggnaden är f d Oxladugården.Det svenska jordbrukslanskapet genomgick stora förändringar under 1700-talets andra hälft och under 1800-talet, men landskapsomvandlingen har inte varit särskilt betydande på Läckö kungsgård förrän under 1900-talet. En orsak kan vara att kungsgårdens innehavare inte var beroende av exporten av havre, och att gården framför allt var inriktad på självförsörjning och att djurhållning prioriterades. De största förändringarna i landskapet gjordes under 1920-talet. Då genomfördes stora invallningar för skydd mot Vänerns varierande vattenstånd, ängsmarken kunde odlas upp och de tidigare öppna dikerna i åkermarkerna täckdikades.

Spannmålsanläggning från 2009

Det nya spannmålsmagasinet, byggt 2009.Det nya spannmålsmagasinet, byggt 2009.Läckö kungsgård drivs i dag av en arrendator med inriktning på spannmålsodling. Statens fastighetsverk (SFV) lät göra en stor ombyggnad av en spannmålsanläggning 2009. Detta för att ge möjlighet till ökad lagringskapacitet och rationellare drift. Den moderna spannmålsanläggningen med spannmålstork, lagringsfickor och utlastningsfickor ser ut som om den alltid stått där. Den har på ett mycket diskret sätt byggts in i den känsliga kulturhistoriska miljön vid kungsgården.Tak och väggmaterial har valts så att det i dag är omöjligt att se var det gamla huset slutar och var det nya tar vid.

Läs mer

Läckö slott

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Läckö kungsgård

531 99 Lidköping
58.66807, 13.20841

Fakta

Byggår:
Sent 1600-tal

Markfördelning

Läckö kungsgård består av totalt 834 hektar, varav:

491 hektar skogsmark
147 hektar åkermark
29 hektar betesmark
167 hektar övrig mark