• Ekonomibyggnader, Landsberga. Fotograf: SFV

  Ekonomibyggnader, Landsberga.

 • Smedjan Fotograf: SFV

  Smedjan

 • Smedjan på Landsberga. Fotograf: SFV

  Smedjan på Landsberga.

 • Hästar betar området närmast mangårdsbyggnaden. Fotograf: SFV

  Hästar betar området närmast mangårdsbyggnaden.

 • Åkermarken breder ut sig runt gårdens byggnader. På Landsberga bedrivs växtodling och äggproduktion. Fotograf: SFV

  Åkermarken breder ut sig runt gårdens byggnader. På Landsberga bedrivs växtodling och äggproduktion.

Landsberga fd översteboställe, Uppsala

Landsberga ligger i Lagunda härad, Biskopskulla socken mellan Uppsala och Enköping, väster om Örsundsbro. Gården är känd från 1200-talet som "Lagunzberg" men området har med största sannolikhet varit boplats tidigare än så.

Bergshöjden bakom mangårdsbyggnaden har troligen varit en tingsplats och offerplats under hednatiden och man fann vid markarbeten på 1950-talet en vikingagrav i området.

Landsberga kungsgård på 1300-talet

Landsberga blev en kungsgård redan i mitten av 1300-talet. Senare blev dock gården kyrkogods och var en tid bostad åt ärkebiskopen i Uppsala, samt även avelsgård för kreatursskötsel. Namnet på socknen Biskopskulla kommer därifrån.

Godset drogs åter till kronan vid reformationen och förlänades senare av konung Gustav Vasa till riddaren Nils Warg. Förläningen omfattade huvudgården samt Landsberga by. Gården blev frälsegods och förblev så fram till Karl XI:s reduktion då kronan tog gården i besittning ännu en gång. Gården blev översteboställe i Upplands infanteriregemente.

Idag bedrivs jordbruk med inriktning på spannmålsodling kompletterat med häst- och maskinstationsverksamhet samt värphönsanläggning.

Landsberga får ny huvudbyggnad

År 1796 mottogs Landsberga av generalmajor Adolf Ludvig von Schwerin, som tillsatts som chef vid Uppland regemente. Den gamla huvudbyggnaden utdömdes som bostad och von Schwerin lät på samma plats uppföra en ny byggnad efter ritningar av arkitekten Gustaf af Sillén, fortifikationsofficer i indelningsverket. Den nya byggnaden var klar 1801. Byggnaden har karaktär av palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten som får överljus från en glasad lanternin. Corps de logi som huvudbyggnaden kallas för kommer av latinets "corpus", som betyder kropp. Corps de logi är det viktigaste bostadshuset på en större gård eller herrgård.

Ekonomibyggnaderna från 1800-talets slut

Mot slutet av 1800-talet upphörde indelningsverket och egendomen överfördes till Kungliga Domänstyrelsen, senare Domänverket. Idag förvaltas egendomen av Statens fastighetsverk. Gården har arrenderats av familjen Sandqvist sedan 1888. Den förste arrendatorn, Henrik Sandqvist, uppförde mot slutet av 1800-talet de flesta av de i dag existerande ekonomibyggnaderna.

Landsberga är byggnadsminne sedan 1969.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Landsberga

749 63 Örsundsbro
59.74201, 17.18261

Fakta

Byggår:
1200-talet
Hyresgäst:

Markfördelning

Landsberga består av totalt 371 hektar, varav:

72 hektar skogsmark
25 hektar åkermark
25 hektar betesmark
21 hektar övrig mark