Drottningholms slottsträdgård

Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet tillsammans med parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till idag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

Det unika med slottsparken är att trädgårdskonstens olika stilriktningar under flera århundraden bevarats sida vid sida. På Drottningholm kan du dels promenera i en lustträdgård i fransk barockstil från 1600-talets senare del, dels i en trädgård från 1750-talet vid Kina slott, men även i en engelsk park från 1700-talets slut. Slottsparkens historia handlar också om köksträdgårdar och en handelsträdgård. Trädgårdsmästare har levererat grönsaker och blommor, men samtidigt vårdat och utvecklat slottsparken för promenader och festligheter.

Lustträdgården

fonster_ael.jpgLustträdgården sträcker sig rakt fram mot slottet. Längs långsidorna löper dubbla lindallér. Förr avgränsades trädgården även av murar och plank. Grindar med förgylld dekor ledde in till den drömlika världen där symmetri och ordning härskade.

Lustträdgården anlades samtidigt med slottet och byggherre var änkedrottning Hedvig Eleonora. Slottsbygget inleddes 1662 och ett par år senare började man fälla träd och spränga för en ny trädgård. Arkitekt Nicodemus Tessin skapade en storslagen plan som var inspirerad av den franska slottsanläggningen Vaux-le-Vicomte. När Tessin d.ä dog tog hans som över arbetet. Han hade studerat trädgårdskonst i Frankrike och hämtade sin inspiration därifrån.

Buxbomsbroderier

Barockträdgården skulle inte bara vara imponerande genom sin storlek och symmetri. Den skulle även vara praktfull och festlig, allt enligt stormaktstidens trädgårdsideal. I Broderiparterren närmast slottet kom barockens prakt och festlighet till tydligast uttryck med hjälp av fantastiska buxbomsbroderier, fantasifullt klippta växter och en slösande blomsterprakt. Så småningom ändrades trädgårdsidealen och broderiparterrens komplicerade mönster förenklades. På 1810-talet togs buxbomsbroderierna bort helt och ersattes av gräsytor.

I en rad restaureringar under de senaste 60 åren har trädgården gradvis återfått en del av den tidigare prakten. I broderiparterren närmast slottet gjordes dock inte någon restaurering av buxbomsslingorna. Ytorna för de tidigare broderierna ligger därför ännu som tomma gräsytor. I de omgivande buxbomsbårderna finns stora luckor på grund av sjuka och döda plantor. Broderiparterren så som den ser ut idag kan liknas vid en barockbyggnad där fasaden har förlorat all ornamentering.

Statens fastighetsverk arbetar för att återskapa broderiparterren till dess forna prakt. Arkitekten Erik Dahlbergs noggranna avbildningar av parken från slutet av 1600-talet är ett bra stöd för restaureringen. För att inte riskera att få in smittsamma växtsjukdomar i anläggningen kommer de cirka 130 000 buxbomsplantorna att odlas fram på Mälaröarna från den buxbom som redan finns på Drottningholm.

Vattenparterren

IMG_1991.jpgI vattenparterren fanns tio fontäner och runt i parken fanns 28 bronsskulpturer. De flesta var gjorda av den holländske skulptören Adriaen de Vries och kom till landet som krigsbyten. Numer är det kopior i parken, originalen finns i de Vriesmuseet på Malmen i Drottningholm.

Boskéer

Bortom vattenparterren anlades fem boskéer, gröna rum, där höga tuktade häckar bildade väggar och kulisser. Den största, Stjärnan, stod klar 1700 och var från början en labyrint. Den användes även för teater. De sista boskéerna blev klara 1784, däribland teaterboskén. Den används än i dag för föreställningar och teater.

Engelska parkens gröna rum

När Gustav III övertagit Drottningholm år 1777 tog han genast itu med att anlägga en engelsk park i de myggbemängda våtmarkerna på båda sidor om barockträdgården. Den engelska parkstilen kännetecknas av ett mjukt och ”naturligt” landskap till skillnad från barockträdgårdens symmetri och stramhet.

från dammar  till teater slott.jpgEn park i den engelska parkstilen ska visa upp en idealiserad och romantiserad ”natur” med skog, gräsfält, kullar, sjöar och floder, möblerad med exotiska paviljonger och lusthus. Så ville Gustav III:s arkitekt Fredrik Magnus Piper gestalta den engelska parken på Drottningholm, och till stora delar blev det så.

Piper hade studerat det engelska trädgårdsidealet under flera resor. I parken finns två dammar med kanaler, öar och broar, stora gräsmattor samt träd i alléer och dungar. Runt hela parken slingrar sig promenadvägar och genom den sträcker sig siktgator ut i landskapet. Från sin italienska resa 1784 förde Gustav III med sig flera marmorskulpturer, kopior av klassiska original, vilka placerades i parken.

Ett litet lusthus för de kungliga svanarna vid Drottningholms slott är ett av de mer udda inslagen i Statens fastighetsverks byggnadsbestånd. Åren 1999-2003 renoverades den lilla byggnaden och återfick sin forna glans efter år av förfall.

Dagens vilda knölsvanar i Sverige är avkommor till importerade tama svanar. Ungarna fångades i sydöstra Europa, där de vingklipptes och sedan såldes som tamfåglar till olika länder där de sattes ut i parker. I många slottsparker byggdes under 1700- och 1800-talen paviljonger för exotiska djur, så kallade menagerier.

Svanhuset

SvanhusetRenoverat.jpgI den engleska parken finns ett svanhus, det nuvarnade stod klart 1847 och ersatte då tre äldre svanhus. Svanhuset innehöll ursprungligen en bassäng av trä omgiven av tårtformade reden för svanarna samt en kakelugn. Under taket fanns en höskulle. Svanarna bodde i huset vintertid fram till 1960-talet.

En omfattande restaurering utfördes 2001-2004 varvid bland annat fasadernas dekorationsmålningar återställdes.

Knölsvanar var en eftertraktad handelsvara och fungerade som statussymbol. De räknades även som en delikatess, vilket gjorde fågeln till en mycket uppskattad gåva. Under åren 1798-1799 skickade exempelvis greve von Rosen i Malmö 12 stycken knölsvanar till Drottningholm. Både i Sverige och utomlands betraktades knölsvanen som en kunglig fågel och överträdelse av jaktförbudet kunde till och med leda till dödsstraff.

Karusellplan

Vid Karusellplan bestämde kungen själv att ett element från äldre tiders trädgårdskonst, en så kallad boské, skulle läggas till. Här ville kungen hålla karusellspel, tornér- och riddarspel, i historisk dräkt. Efter Gustav III:s död 1792 svalnade intresset för de omfattande och skötselkrävande boskéerna.

Lindarna som utgjorde de gröna väggarna fick så småningom växa fritt och utvecklades till träd i stället för häckar. Under början av 1900-talet återplanterades en stor mängd lindar i boskésystemet, men dessa träd klipptes till fyrkantiga kuber och bildade därmed alléer och inte de gröna väggar ända ner till marken så som avsikten var från början. Det är så vi ser delar av de gamla boskéerna idag.

Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet strävar efter att efterhand återskapa de ursprungliga boskéerna med sina gröna, klippta väggar. En början har gjorts 2017 med plantering av höga häckplantor utmed infarten till Karusellplan.

I den engelska parken finns också ett system av siktlinjer som bilder samman parkens olika delar. Italienska marmorskulpturer fungerar än idag som fondmotiv i lövsalar och för flera av siktlinjerna. Ståthållarbostaden uppfördes och Munckens kulle anlades, så att även de kom att utgöra distinkta blickpunkter.

Götiska tornet

GotiskaTornet.jpgGötiska tornet var en av de byggnader som uppfördes i engelska parken för att skapa stämning och ge en spännande vy. Arkitekt var Louis Jean Desprez. Tornet blev en romantisk tolkning av en medeltida borg i gotisk stil.

Tornet blev under 1800-talet experimentstation för optisk telegrafsändning. Genom en hög stång med vridbara armar på taket förmedlades signaler till en telegrafist vid Traneberg och därifrån vidare till staden. Den första sändningen var en födelsedagshälsning till Gustav IV Adolf 1794.

Vilan

440px-Vilan_Drottningholm_2011_Holger_Ellgaard .jpg1792 fick ballettmästaren Louis Gallodier Vilan som livstidsförläning av hertig Karl efter Gustav III:s död och kontraktet gällde sedan också för hans barn. Louis Jean Desprez fick uppdraget att rita byggnaden som uppfördes av slottsbyggmästare Herman Edberg. Byggnaden fick flera efterföljare och är typisk för Gjörwells arkitektur. 1868 frånträdde släkten Gallodier Vilan. Efter en tids förfall fungerade den som café. Axel Wallenberg tillträdde arrendet 1906 och renoverade gården pietetsfullt så att bland annat kinesiska handmålade tapeter och väggmålningar bevarades.

Vilans dass

vilans dass.jpgPå 1990-talet var Vilans dass förfallet och efter diskussioner med Riksantikvarieämbetet bestämdes att SFV skulle låna ut dasset för att låta det renoveras under en byggmässa i Stockholm. Flera skickliga hantverkare med kunskap om kulturhistoriska byggnader tog sig an dasset och renoverade det. Efter mässan transporterades det tillbaka till Drottningholm där det fortfarande står.

Nyttoträdgården och orangeriet

Redan under den första slottsbyggnadens tid på Drottningholm, cirka 1580-1660, fanns det en nyttoträdgård som försörjde det dåvarande slottet med grönsaker och frukt förutom att man odlade ovanliga växter till prydnad. Den låg ungefär där parkeringen öster om teatern ligger idag. Nyttoträdgårdens försörjde slott och hov genom århundradena. Numera finns endast ett päronträd och fält av storbladig pestskråpa kvar av de ursprungliga odlingarna.

Ett växthus, orangeri, anlades bredvid den nya lustträdgården. Här odlade man exotiska och ömtåliga utplanteringsväxter, bland annat olika citrusträd. Under 1790-talet byggdes ett nytt orangeri norr om Engelska parken, där det i förändrat skick ligger än idag.

Trädgården runt Kina slott

Vid mitten av 1700-talet anlades trädgården runt Kina slott. Man började vid denna tid överge det strikta trädgårdsidealet för en mer naturlig park. Drottning Lovisa Ulrika tog intryck av de nya idéerna och lät Kina slotts arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz plantera kastanjealléer med siktgator runt byggnaden.

Boskéerna öster om slottet planterades för att fungera som bersåer. Inuti boskéerna byggdes stora burar för bland annat exotiska fåglar. En av dessa finns kvar men i kraftigt förändrat skick.

Parkskötsel förr och nu

Den dagliga skötseln av Drottningholms slottspark har alltid varit arbetskrävande. Under vissa tider har man behövt en stor arbetskraft, och klarat det dels genom inkommenderade militära förband och dels genom dagsverksarbetande kringboende bönder och torpare. Ända fram till vår tid har det mesta arbetet gjorts för hand.

Barockträdgårdens gräsmattor slogs med lie eller skäror, häckarna klipptes med saxar eller slogs med häcksablar. Grusytor skyfflades och krattades för hand. De formklippta träden och buskarna klipptes med små saxar eller skars med knivar. Urnor och större krukor bars ut och in från Orangeriet flera gånger per år.

När den Engelska parken tillkom utökades den totala gräsytan betydligt. Dessa gräsytor klipptes eller slogs dock inte lika ofta som de i Barockträdgården. Under Gustav III:s dagar betade får delar av parken. I specialsydda dräkter vakade de två fåraherdarna, en man och en kvinna, över hjorden. Fårbetet fanns kvar in på 1950-talet.

Idag har maskinerna tagit över arbetet. Med hjälp av motorgräsklippare kan fler och större gräsytor klippas korta. Häcksaxarna är motordrivna och traktorer ersätter hästarna.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

178 93 Drottningholm
59.32170, 17.88682

Fakta

Byggår:
1600-talets början Nyttoträdgård, 1600-talets slut Barockträdgård, 1700-talets mitt trädgården runt Kina slott, 1780-tal Engelska parken
Arkitekt:
Barockträdgård Nicodemus Tessin d y och Nicodemus Tessin d ä, trädgården runt Kina slott Carl Fredrik Adelcrantz, Engelska parken Fredrik Magnus Piper

Världsarvet Drottningholm

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.

Parkeringsavgifter vid slottet går till underhåll av parken

Från och med 1 juli blir parkeringarna vid Drottningholms slott avgiftsbelagda. Det gäller Teaterplan, Karusellplan och vid Kina slott. Avgiften är 15kr/tim och parkerings tid max 6 tim. Det kommer att finnas biljettautomat, möjlighet att betala via sms eller en App. Parkering för rörelsehindrade och för turistbussar är fri. I övriga områden gäller parkeringsförbud förutom för dem med P-tillstånd för boende. Detta gäller Kantongatan, Växthuset, Orangeriet, Kungsgården, Eriksberg och Malmen. Inkomsterna för parkeringsavgifterna kommer att gå till utveckling av Drottningholms slottspark. Genomförande av parkeringsavgifter sker i samråd med Drottningholms Slottsförvaltning. Bevakningsbolaget är Nokas Security AB.