• Det är lätt att förstå varför Boställshusen på Skeppsholmen kallas Långa raden. Fotograf: Ellen Stenholm

    Det är lätt att förstå varför Boställshusen på Skeppsholmen kallas Långa raden.

Boställshusen på Skeppsholmen

Östra och Västra boställshusen är troligen de första hus i Sverige, som ritades och byggdes enbart för ändamålet att inhysa militärt manskap och är idag Sveriges äldst bevarade militära kaserner. Husen bidrar till att spegla marinens historia främst genom att vi här kan se hur officerare och högre tjänstemän och deras familjer levde.

Kasern till Karl XII:s drabanter

Östra och västra boställshusen byggdes mellan 1699-1702. Ursprungligen var de avsedda som kasern för Kungl. Majestäts drabanter, Karl XII:s 200 man starka elitkår som uteslutande bestod av officerare som utmärkt sig för tapperhet i strid. Arkitekt för byggnaderna var Nicodemus Tessin d y. Byggnadsteglet hämtades från slottsruinerna i Nyköping, Eskilstuna och Svartsjö.

De nya kasernerna användes dock aldrig av drabanterna. Sveriges krig med Ryssland och nederlaget vid Poltava innebar att få ur drabantkåren återvände till Sverige. I stället upplät man de bägge husen till Stockholms stad för att där inhysa stadens fattiga under tio år. Därefter tog kronan över husen och de användes som logement åt olika regementen, skeppsgossar och andra av flottans anställda.

Västra boställshuset - skola och bostäder

År 1716 uppläts västra boställshuset till den nyinrättade Skepps- och galäreskadern. Här inrymdes en expeditioner, förråd, målar- och snickarverkstad samt skeppsgosseskola, men framför allt bostäder för högre befattningsinnehavare på Skeppsholmen. Den 15 november 1771 hölls här Kungliga Örlogsmannasällskapets första session i chefen för Galärflottan viceamiral Christoffer Falkengrens bostad.

1958-59 byggdes huset om till administrationslokaler åt Marinen, och sedan när flottan flyttat från Skeppsholmen, åt Kulturrådet 1980. Kulturrådet hade sin verksamhet här fram till 2007.

Östra boställshuset - kontor och mäss

Även östra boställshuset togs 1716 över av nyinrättade Skepps- och galäreskadern. I detta hus inrymdes förråd, kontor och krigsrättens lokaler. Mellan 1765 och 1779 fick kanslilokalerna efter hand lämna plats för tjänstebostäder och därför ändrades byggnadens benämning under 1800-talet till Östra boställshuset.

1845 inreddes en mäss för ämbets- och tjänstemän i huset. Sjöofficerssällskapet övertog lokalerna 1849 och i huset fanns även efterföljarna till det 1877 bildade Sjöunderofficerssällskapet. Med tiden disponerade de hela huset bland annat för lunchservering och festarrangemang, en tradition från tidigt 1700-tal då värdshusrörelse drevs här.

Boställshusen kallas för Långa raden och blir till slut hotell

Västra och östra boställshusen går tillsammans också under namnet Långa raden, vilket de började kallas under mitten av 1800-talet, vilket egentligen är namnet på gatan framför.

Mellan år 2007 och 2009 restaurerades båda husen och byggdes om till hotell. Renoveringen var omfattande men genomfördes utifrån husets behov och av skickliga hantverkare. I och med ombyggnaden används byggnaderna därmed åter som logement och krog - fast i modern tappning.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Gröna gången 1

11149 Stockholm
59.32473, 18.08735

Fakta

Byggår:
1699-1702
Arkitekt:
Nicodemus Tessin d y
Hyresgäst: