• Gamla skogsinstitutet. Fotograf: Hans Landberg, SFV

    Gamla skogsinstitutet.

Gamla Skogsinstitutet, Stockholm

Gamla Skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Idag har Israel som har sitt kansli och ambassad i byggnaden.

Det började med Vädla kungsgård

Gamla Skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Nedanför berget fanns förr Vädla kungsgård som under 1500-talet kallades Gamla Ladugården. I mitten av 1600-talet införlivades en del av Ladugårdslandet i Stockholms stad. Ett staket markerade gränsen mellan staden och norra Djurgården från 1680-talet fram till 1829, ungefär längs nuvarande Narvavägen.

Första huset 1647

Hovjägmästare Hans Millitz fick Gamla Skogsinstitutets tomt av Kronan 1647 och byggde det första huset här. 1733 uppfördes en ny byggnad åt överhovjägmästaren Gustaf af Spens som bestod av en huvudbyggnad med två flyglar byggda i putsat tegel.

SkogsinstitutetDetalj från skiss gjord av J A Hawerman 1856. Orginalet finns hos Riksarkivet.Detalj från skiss gjord av J A Hawerman 1856. Orginalet finns hos Riksarkivet.

Andre hovjägmästaren, som också var inspektor, hade det huvudsakliga ansvaret för Djurgårdens marker och djur. Israel Adam af Ström hade tjänsten i början av 1800-talet och tog initiativet till den första skogs- och jaktutbildningen i Sverige. 1828 grundades Skogsinstitutet med Ström som direktör. Jakten på Djurgården upphörde 1829 och då flyttade Skogsinstitutet in i överhovjägmästarens tidigare bostad. Skogsvårdseleverna planterade träd i Nobelparken som fortfarande finns kvar, både vanliga sorter och mer exotiska.

Göticistisk exteriör

1856 byggdes huset ut med en vinkelställd länga efter ritningar av professor J A Hawerman. Den övre våningen höjdes och byggnaden fick en göticistisk exteriör med ett krenelerat hörntorn. Här byggdes också en tvätt- och bryggstuga av sten och en

Gamla skogsinstitutet

skjutpaviljong. 1876 inreddes undervisningssalar på övervåningen där eleverna tidigare haft sina rum. 1893 byggde man till längan mot öster och den äldsta delen fick ett trapphus mot gården. En kompletterande träbyggnad med två salar byggdes 1905.

1912 bestämdes att en skogshögskola skulle placeras i nya byggnader på Experimentalfältet vid Frescati. Meningen var att det gamla Skogsinstitutet då skulle avvecklas men avflyttningen blev inte av förrän 1916.

Tankar på residens

Efter kronprinsparet Gustav Adolfs och Margaretas giftermål 1905 fanns tankar på att uppföra ett residens på Skogsinstitutets tomt och Ferdinand Boberg fick i uppdrag att göra ritningar. Planerna blev dock inte av.

Användning under åren

Generalstabens topografiska avdelning höll provisoriskt till i Skogsinstutets hus, enligt beslut från Kunglig Majestät 1916, några år efter avvecklingen. Man funderade därefter på att göra om huset till en representativ statsministerbostad. 1926 beslutade Kunglig Majestät att byggnaden skulle användas av Marinens förvaltning som visade Statens sjökrigshistoriska samlingar i ett provisoriskt Marinmuseum i byggnaden från 1927. Samlingarna flyttades över till det nybyggda Sjöhistoriska museet 1935. Mellan 1935 och 2006 användes byggnaden av Livrustkammaren. 2006 påbörjades projektering för att flytta Israels ambassad till byggnaden. 2008-11 renoverade Statens fastighetsverk det fd Skogsinstitutet. Idag fungerar det som ambassadbyggnad.

Huset är statligt byggnadsminne sedan 1992.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Strandvägen 58

115 23 Stockholm
59.33188, 18.09681

Fakta

Byggår:
1733
Arkitekt:
Utbyggnaden 1856 ritades av Johan Adolf Hawerman
Hyresgäst: