• Bogesundslandet, landsbygd nära staden Fotograf: SFV

    Bogesundslandet, landsbygd nära staden

  • På Bogesundslandet finns det flera vandringsleder. Fotograf: SFV

    På Bogesundslandet finns det flera vandringsleder.

  • Tenöbadet en härlig junidag Fotograf: Mats Larshagen

    Tenöbadet en härlig junidag

Bogesunds naturreservat - oexploaterad halvö

Inte långt från Stockholm, 12 km, ligger naturreservatet Bogesundslandet. En stor halvö med rika natur-, kultur- och friluftsvärden. Här finns också trädslag som utgör en genbank för skoglig forskning. Platsen ingår i ett större område av betydelse för läran om vattenförhållandena på jorden, hydrologi.

Naturen på Bogesundslandet är varierad och området är småkuperat med blandat barrskog, hällmarker, ädellövskog, ett lindreservat och öppna landskap. Helt säkert finns något här för dig som söker fina naturupplevelser. De högsta kullarna når 60 meter över havet. Området omges nästan helt av vatten men det finns också två sjöar, Dammstakärret och Träsksjön. Omgivningarna runt Dammstakärret utgör ett Natura 2000-område, vilket innebär att här finns extra värdefull natur eller värdefulla arter. De högsta naturvärdena på Bogesund är knutna till ädellövskogarna och ek dominerar som trädslag. Här finns också andra ädellövträd som ask, alm, lönn, lind och bok.

Friluftsliv på Bogesund

Miljön är attraktiv för friluftsliv och bra bad- och fiskemöjligheter finns på flera ställen. Ett tiotal leder och stigar finns att välja på, från 2 km och upp till 12 km året om. Totalt finns omkring 70 km vandringsleder och nästan lika många ridstigar. Vill du gå längre går det att kombinera lederna i all oändlighet. På ett tiotal platser finns vindskydd och grillplatser och gillar du att plocka bär och svamp kommer du säkert hitta vad du letar efter. På vintern finns längdskidspår på Waxholms golfklubb och fina vikar för långfärdskridskor.

Ett trevligt inslag för främjandet av friluftsliv är att från och med 31 maj 2017 är det tillåtet att cykla på flera av lederna. Men kom ihåg att visa varandra hänsyn!. Aktuell information om naturreservatet finner du vid någon av de 11 informationstavlor som sitter runt om på Bogesundslandet.

Spår av historia från 1700-talet

Fördelningen mellan skog och åkermark är relativt lite förändrad de senaste århundradena, det beror på att gårdarna inte delats upp, skiftats. Bytomter, större åkerholmar, vissa vägsträckningar och odlingsmarkens utbredning är likadana som på 1700-talet. Spår finns av platser som varit bebodda och brukade sedan yngre järnåldern. Den största förändringen historiskt är att ängsmarken ofta omvandlats till åker och att skogen inte betas i samma omfattning som förr.

Bogesunds slott

Slottet Bogesund och slottsparken ingår inte i naturreservatet men är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av SFV.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Bogesund

185 99 Vaxholm
59.4073, 18.1759

Fakta

Byggår:
Naturreservat sedan 2015
Hyresgäster:

Markfördelning

Bogesundslandet består av totalt 4 843 hektar, varav:

2 421 hektar skogsmark
168 hektar åkermark
196 hektar betesmark
1 600 hektar vattenmark
458 hektar övrig mark