Bergianska trädgården

Bergianska trädgården ligger vid Brunnsviken i Stockholm. Det är ett populärt rekreationsområde för stockholmare året runt. I trädgården finns det flera anlagda stigar, sittplatser utmed vattnet och berghällar för den som vill njuta av naturen och inspireras av blomsterprakten. Vintertid söker sig skridskoåkare till Brunnsviken.

Trädgårdens syften är dels forskning och undervisning och dels att erbjuda allmänheten trädgårdsupplevelser, kunskap och inspiration. Trädgården är också en del av Nationalstadsparken.

Återskapad våtmark

Parti av Bergianska trädgården med tornet i bakgrunden.Parti av Bergianska trädgården med tornet i bakgrunden.

I södra änden av trädgården låg fram till 1863 sumpiga ängsmarker som försvann då kanalen vid Ålkistan sprängdes fram och Brunnsvikens vattennivå sänktes. Sedan dess har marken varit mer eller mindre torrlagd. Statens fastighetsverk har under 2009-2010 tillsammans med Stockholms universitet och Bergianska trädgården återskapat våtmarken.

En våtmark har också god inverkan på naturen, bland annat genom att öka den biologiska mångfalden av växter och djur.

Projektet har bland annat inneburit att krävande markarbeten genomfördes, att diken lades igen och att en dämmande vall byggdes mot Brunnsviken.

Sedan 2010 har våtmarken utvecklats i mycket positiv riktning. Hittills har 230 växtarter noterats varav endast drygt 50 är insådda eller planterade. Fåglarna hittade snabbt till platsen och mer än 60 arter har rapporterats, några häckade redan första året såsom tofsvipa och mindre strandpipare. Djurlivet i vattnet vet man ännu inte så mycket om, men det kommer att inventeras under de närmsta åren. Naturens hus använder våtmarken i sin undervisning, bl a analyserar de näringsinnehållet i vattnet

De rosa blommorna är rödblära.

Våtmarken i Bergianska är unik på så sätt att den kontinuerligt är under uppsikt och sköts av trädgårdens personal beträffande slåtter, vassröjning, vattenreglering odyl. Det är annars vanligt att anlagda våtmarker lämnas åt sitt öde och relativt snart växer igen.

Från Bergielund till Bergianska trädgården

Ursprunget till trädgården är en malmgård som fick namnet Bergielund när bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius 1759 köpte gården och marken och skapade en mönsteranläggning på 7 hektar. Den bredde ut sig från nuvarande Vasaparkens gräns mot Sabbatsberg till Karlbergsvägen. Trädgården testamenterades 1791 till Kungl. Vetenskapsakademien för att drivas som trädgårdsskola och försöksanläggning till "publici nytta".

Trädgården flyttar ut

År 1885 flyttade dåvarande professor Bergius Veit Brecher Wittrock anläggningen till Frescati. Den nya Bergianska trädgården skapades som en botanisk trädgård efter vetenskapliga principer, med växterna ordnade efter släktskap och geografisk härstamning. Topografin togs tillvara för slingrande promenadvägar, trappor och terrasser. Dammar grävdes ur i sanka lägen och öppna ytor ordnades som systematiska kvarter.

Två stora växthus och växtförsäljning

Kungl. Vetenskapsakademien och Bergianska stiftelsen ägde och förvaltade trädgården fram till 1969 då staten tog över huvuddelen av trädgården. Bergianska trädgården har utvecklats under det gångna seklet, stiftelsens växtförsäljning och trädgårdsskola har upphört, men delar av Wittrocks trädgård bevaras i den nuvarande anläggningen. Bergianska stiftelsen driver idag Edvard Andersons växthus som invigdes 1995. Inom stiftelsen finns också en forskningsinstitution.

Stockholms universitet är huvudman för frilandsanläggningarna, Victoriaväxthuset och de tropiska avdelningarna i Edvard Andersons växthus.

Läs mer

Bergianska trädgården

Bröderna Bergius och Bergianska trädgården, tidskriften Kulturvärden 2005:1  (PDF-dokument, 760 kB)

Mer om våtmarken - länk till sida på Bergianska trädgårdens webbplats

Bergianska trädgården är en del av Nationalstadsparken och ingår i ett sammanhängande promenadstråk utmed Brunnsviken och Ålkistan i Stockholm och Solna. Läs mer på Länstyrelsen i Stockholms hemsida.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Gustafsborgsvägen 4

106 91 Stockholm
59.37002, 18.04370