Beijerska huset

Beijerska huset ligger i Gamla stan i Stockholm. På medeltiden fanns här två hus och det sägs att Olaus Petri under en period bodde i ett av dem. Medeltidshusens källarvalv i tegel finns bevarade än idag och kan nås från Beijerska husets källare

Byggnaden har fått sitt namn efter generalpostmästare Johan von Beijer som köpte de två ursprungliga husen år 1642. Under hans tid utgjorde huset säte för postens förvaltning och detta var därmed Stockholms enda postkontor. Beijer dog 1669 och någon gång före det byggdes de två husen om till ett. Beijerska huset är unikt i sitt slag i Stockholm då det är det enda borgarhuset med bevarad gårdsmiljö från 1600-talet.

Från postkontor till bostadshus

Under 1700- och 1800-talen bytte huset funktion från postkontor till ett för sin tid typiskt bostadshus. I bottenvåningen mot gatan inrymdes salubodar, på gården låg hantverkarlokaler och i de övre våningarna fanns bostäder.

Ombyggnader och restaureringar

Den första större ombyggnaden av Beijerska huset genomfördes 1759 då bland annat gathuset fick ytterligare en våning. 1860 tillkom ännu en våning på gathuset liksom två på gårdshuset. En ny epok inleddes 1918 då staten köpte Beijerska huset. Det förbands då med grannhuset, Oxenstiernska palatset, som också förvaltas av Statens fastighetsverk. 1938 renoverades och moderniserades huset och många ursprungliga byggnadsdetaljer togs fram och restaurerades. Andra förändringar som gjordes var att uthus och tillbyggnader avlägsnades medan arkaden frilades.

Statligt byggnadsminne

Beijerska huset blev statligt byggnadsminne 1949. Värdet ligger i den unika gårdsmiljön och byggnadens många värdefulla interiörer liksom byggnadsdelarna från olika epoker. En upprustning av lokalerna genomfördes 1993-94. Huset fick nya installationer och efter en mindre ombyggnad även nya toaletter. Genom att gamla, igenmurade öppningar öppnades upp på nytt kopplades Beijerska huset och Oxenstiernska palatset samman i flera våningar. Under upprustningsarbetet eftersträvades också att anpassa färgsättning och belysning efter rummens egna förutsättningar. 1999 restaurerades den medeltida gården liksom gamla väggmålningar i det så kallade teaterrummet. Även fönster och hiss renoverades och mindre invändiga golvbehandlingar utfördes.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Storkyrkobrinken 2-4

11128 Stockholm
59.32589, 18.06950

Fakta

Byggår:
1600-tal