• På Svartsjö drivs både jordbruk och skogsbruk Fotograf: Stockholms länsmuseum

    På Svartsjö drivs både jordbruk och skogsbruk

  • Betande djur håller strandängarna på Svartsjö öppna Fotograf: Karin Gadde Jennische

    Betande djur håller strandängarna på Svartsjö öppna

  • Fiskarudden på Svartsjö är en av de bäst bevarade torpmiljöerna i Stockholms län. Fotograf: Stockholms länsmuseum

    Fiskarudden på Svartsjö är en av de bäst bevarade torpmiljöerna i Stockholms län.

Svartsjö kungsgård i Stockholm

Svartsjö är en av de äldsta kungsgårdarna i Sverige. Under medeltiden försörjde kungsgårdarna kungamakten med mat och förnödenheter – som ett kungens skafferi. Fortfarande idag bedrivs jord- och skogsbruk på Svartsjölandet.

Magnus Eriksson uppförde kungsgård

Torpet på fiskarudden är en av Stockholms läns bäst bevarade torpmiljöer. Uthusens tak är täckta med vass.Svartsjö kungsgård är en av landets äldsta kungsgårdar. Vid mitten av 1300-talet bytte kung Magnus Eriksson till sig Svartsjö och lät bygga en befäst gård. Gustav Vasa lät senare uppföra en renässansborg samt anlägga en såkallad avelsgård. En avelsgård var ett stort jordbruk som producerade mat och varor åt kronan eller kungen.

Johan III: inhägnad djurgård anläggs

Från Johan III:s tid har jakt spelat en central roll på egendomen. Johan III anlade en inhägnad djurgård där det bedrevs kunglig jakt på hjort och rådjur. En brand ödelade borgen 1687 men lustträdgården och köksträdgården blev kvar i bruk, även den kungliga jakten fortsatte att bedrivas.

Ökat antal torp under 1700-talet

SFVUnder 1700- talet ökade antalet torp på Svartsjö. Som mest fanns det 26 st torp samtidigt, i dag finns det bebyggelse kvar på tio stycken. På kartor från 1709 kan man se hur jordbruket var organiserat. Åkermarken var uppdelad i fyra gärden och där bedrevs tvåsädesbruk. Det innebar att på hälften av åkermarken odlades spannmål ett år medan den andra hälften låg i träda. Till gården hörde också betesmaarker och ängar. Gårdens gränser är i stort oförändrade sedan de första kartorna ritades på 1700-talet.

Agrara revolutionen satte spår

1800-talets jordbruk i Sverige präglades av den agrara revolutionen. Det innebar ett mer rationellt jordbruk. På Svartsjö kungsgård märktes detta genom omfattande dikningar av åkermarken samt att vallfoder till hö började odlas på åkermark och inte som tidigare bara tas från ängsmark.

Vid sekelskiftet 1800-1900-talet hade det mesta av jorden som gick att plöja satts under plogen. 1888 beslöt riksdagen och Oskar II att bygga om Svartsjö slott till fängelse. De intagna fick till en början arbeta vid ett stenbrott norr om slottet men 1910 övertog anstalten istället driften av jordbruket på kungsgården.

Modernt jordbruk med energiskog

Fortfarande arrenderas Svartsjö kungsgård av Kriminalvårdsstyrelsen som bedriver ett modernt jordbruk. På cirka en fjärdedel av åkermarken odlas energiskog som används till uppvärmning av kungsgårdens byggnader. På åkermarken odlas växelvis spannmål och foderväxter. Gården har också en omfattande köttproduktion med avel av Herefordkor. Djuren har också en viktig uppgift i att beta på kungsgårdens marker samt på strandängarna vid Svartsjöviken.

Areal: totalt 750 hektar, varav 353 hektar skog, 343 hektar åkeroch 33 hektar betesmark.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svartsjö Kungsgård

179 95 Svartsjö
59.36676, 17.74711

Fakta

Byggår:
1400-tal

Markfördelning

Svartsjö kungsgård består av totalt 750 hektar, varav:

353 hektar skogsmark
343 hektar åkermark
33 hektar betesmark
21 hektar övrig mark