• Mangårdsbyggnaden på Kronobergs kungsgård. Förstukvisten är rekonstruerad efter ett äldre fotografi. Fotograf: Karin Gadde-Jennische, SFV.

    Mangårdsbyggnaden på Kronobergs kungsgård. Förstukvisten är rekonstruerad efter ett äldre fotografi.

  • Äldre fotografi av mangårdsbyggnaden på Kronobergs kungsgård. Fotograf: Arkivbild. Domänarkivet

    Äldre fotografi av mangårdsbyggnaden på Kronobergs kungsgård.

  • På Kronobergs kungsgård har markerna brukats och betats i hundratals år. Fotograf: Lena Carlsson

    På Kronobergs kungsgård har markerna brukats och betats i hundratals år.

Kronobergs kungsgård

På Kronobergs kungsgård norr om Växjö kan du bo på lantgård och uppleva gården på nära håll. Området runt Kronoberg nyttjas flitigt som ett stadsnära rekreationsområde. Inom området finns både badplats, kulturstig och grillplats.

Kronobergs kungsgård ligger bara 5 km från centrala Växjö. Gården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Gården har fungerat som arrendegård sedan 1998. Nuvarande arrendatorer driver gården med inriktning på nötköttproduktion kompletterat med lamm och gris i mindre skala samt en begränsad äggproduktion.

Verksamheten kombineras med turistverksamhet i form av "bo på lantgård" och studiebesök av skolor och förskolor. Gården har endast en liten spannmålsodling i syfte att bryta växtföljden. Markerna har en stor andel naturbete och man praktiserar växelbete mellan olika djurslag. Området runt Kronoberg utnyttjas flitigt som ett stadsnära rekreationsområde. I området finns både badplats, grillplats och kulturstig.

Gammal bokskog på Hissö

Till Kronobergs kungsgård hör även ett antal öar strax norr om fastlandet. På östra delen av ön Hissö ligger ett naturskyddsområde som består av 150-200 år gammal bokskog. Området är en viktig lokal för insekter, lavar, svampar, mossor och fåglar. Det ingår även i EU:s nätverk av skyddade områden - Natura 2000. Väster om gamla Kronobergsvägen sträcker sig ett annat naturreservat ner mot de odlade markerna vid kungsgården. Reservatet utgörs av en äldre blandskog som domineras av barrträd. De mycket grova och gamla ekarna och tallarna samt inslaget av död ved gör reservatet värdefullt ur naturvårdssynpunkt.

Fornlämningar och ämbetsmän

Kronobergs kungsgård ligger inom ett av de mest fornlämningsrika områdena i landet. Här har i princip alltid bott människor vilket syns på de många fornlämningarna runt kungsgården. Kungsgården har största delen av tiden bebotts av biskopar eller landshövdingar men även kungliga ämbetsmän som fogdar, ståthållare eller befattningshavare. Kronobergs kungsgård har också gett namn till länet Kronoberg.

Under 1720-talet fick landshövdingebostället en ståndsmässig bebyggelse som passade för en storgård. Sedan residenset i Växjö stod klart år 1848 har kungsgården endast används för sommarboende landshövdingar. År 1942 förvärvade Växjö stift en del av tomtmarken till Kronobergs kungsgård och anlade en kyrklig folkhögskola. Skolbyggnader och elevhem byggdes, ett äldre sädesmagasin flyttas och byggdes om till kapell. År 1959 brann det äldre boningshuset, herrgården, ner.

Bevarad mangårdsbyggnad

Den enda byggnaden som finns bevarad idag från landshövdingetiden är arrendatorsbostaden som fungerar som huvudbyggnad. Den finns med på en karta från 1902 men byggnadens ålder är osäker. Mangårdsbyggnadens ursprungliga förstukvist revs någon gång före 1960. År 2010 rekonstruerades den utifrån gamla fotografier och en sittbänk i original som hittats på gården. Ladugården uppfördes 1930 och man ser på den höga takresningen att den är uppförd på en större gård.

Två torp kvar

Torparna var viktiga i det arbetskraftintensiva jordbruk som kungsgården bedrev. I början av 1900-talet fanns det femton torp här. Idag finns endast Trädgårdstorpet och Skönborg kvar. Trädgårdstorpet är avstyckat, här finns idag Trädgårdstorpet och lilla Trädgårdstorpet och de används som bostäder. Vid Trädgårdstorpet hör ladugården fortfarande till kungsgården och den används idag som stall.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kronobergs kungsgård

352 63 Växjö
56.93354, 14.79284

Fakta

Hyresgäst:

Markfördelning

Kronobergs kungsgård består av totalt 360 hektar, varav:

273 hektar skogsmark
41 hektar åkermark
24 hektar betesmark
24 hektar övrig mark