• Karlevistenens placering antas bero på att hövdingen dött under en resa. Fotograf: SFV

    Karlevistenens placering antas bero på att hövdingen dött under en resa.

Karlevistenen

Karlevistenen är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står på en åker i Karlevi bys sjömarker i Vickleby socken nära Kalmarsund.

Karlevistenen i Mörbylånga är Ölands äldsta runsten. Runstenen är ett 130 centimeter högt flyttblock av grå kvartsporfyr. Undersökningar har Karlevistenen Mörbylångavisat att den troligen kommer från trakten väster om Oskarshamn. Runstenen restes omkring år 1000, troligen i slutet av 900-talet, efter den dansk hövdingen Sibbe den gode. Stenen står på sin ursprungliga plats.

Bortodlade gravhögar tros ha varit Sibbes grav

En teckning från 1600-talet visar att den stått mellan två nu försvunna gravhögar. De tros ha odlats bort. Enligt stenens inskrift har den döde Sibbe varit gravsatt i den ena av högarna. Stenens ensliga placering har gjort att forskarna tror att hövdingen Sibbe avled under en resa och begravdes skyndsamt på land av sitt följe.

Karlevistenens inskrift på versmåttet dróttkvættDetalj från Karlevistenen

Inskriften består av en kortare del på prosa som namnger hövdingen: "Denna sten blev satt efter Sibbe [den] gode, Foldars son, men hans följe satte på ön [detta minnesmärke]". Sedan finns en längre del i form av en så kallad skaldestrof:

Fulkin likr hins fulkþu flaistr uisi þat maistar taiþir tulka þruþartraukr i þaimsi huki munat raiþ uiþur raþa ruk starkr i tanmarku aintils iarmun kruntar urkrantari lanti

Översättningen lyder: "Dold ligger den som de största dåd följde, det visste de flesta, 'stridernas Truds arbetare' i denna hög. Ej skall en rättrådigare, kampstark 'Vagn-Vidur' på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark."

Dikten är skriven på versmåttet dróttkvætt. Dikten på Karlevistenen är den enda på detta versmått som finns bevarad i original.

Karlevistenen i Mörbylånga är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet den 1 januari 2015.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Karlevistenen

386 93 Färjestaden
56.60751, 16.43984