Skogsbruk

Aktiva skogsbruksåtgärder

Statens fastighetsverks, SFV:s ekologiska grundsyn visar sig bland annat i att vi beslutat att:

  • Leva upp till FSC-certifieringens principer
  • Inte plantera främmande trädslag
  • Inte gödsla skogsmark

SFV har cirka 260 000 hektar mark som vi har indelad för skogsbruk. Till största delen bedriver vi där så kallat trakthyggesbruk som innebär man planterar, röjer, gallrar och avverkar för att sedan åter starta kretsloppet med att plantera ny skog. Av hänsyn till andra värden och intressen tillämpar vi så kallat kontinuitetsskogsbruk där det är lämpligt.

För att säkra en god värdetillväxt i skogen är vi noggranna med att plantera ny skog, röja ungskogen och gallra den medelålders skogen. Arbetet med denna skogsvård är den arealmässigt största verksamheten i SFV:s skogsbruk. Till exempel är arealen röjning och gallring ungefär 10 gånger så stor som arealen föryngringsavverkning. Omfattande arbete pågår också med att återbeskoga misslyckade föryngringar från 1960, -70, och -80 talet.

Arealen föryngringsavverkning är förhållandevis låg och totalt avverkar SFV mindre än en tredjedel av tillväxten. Det beror dels på en ojämn åldersklassfördelning i skogen men också på utökad hänsyn till rennäring, naturvård och friluftsliv.

Hur stora arealer som påverkats av olika skötselingrepp under de senaste åren framgår av tabellen nedan.

År föryngringsavverkning plantering gallring röjning
1997 1251 1921 603 807
2000 1061 1061 477 1787
2005 230 717 365 2113
2010 314 324 1101 2262
2011 264 431 1284 1735
2012 247  609 1021 2287
2013 279 278 1346 3067
2014 551 647 453  2727
2015 347 381 1397 2250
2016 497 710 1127 1390
2017 492 346 540 480

Tabellen visar hur stora arealer som påverkats av olika skötselingrepp under de senaste åren. Siffrorna anger arealen i hektar (1 hektar = 100x100 meter).

Sammanställning skogsbruk, Statens fastighetsverk 2014 
 (PDF-dokument, 822 kB)

Kommande åtgärder

Våra kommande föryngringsaverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogsportalen kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om nyckelbiotoper, biotopskydd mm