Naturvårdsinriktad skötsel

För att skapa en rik biologisk mångfald i våra skogar och marker, genomför Statens fastighetsverk (SFV) naturvårdande skötselåtgärder, kallat NS-skötsel. Genom aktiva åtgärder vill vi snabbare nå kvalitéer och strukturer som vi anser är önskvärda i respektive bestånd. SFV arbetar också för att skapa trevliga miljöer för vandring och rekreation.

För vissa åtgärder söker vi stöd från EU-programmet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Exempel på skötselåtgärder

Under senare år har SFV genomfört naturvårdande skötselåtgärder med olika inriktningar. Vi har bland annat:

På Bäckaskog har SFV frihuggit skyddsvärda lövträd.På Bäckaskog har SFV frihuggit skyddsvärda lövträd, för att de ska kunna bli vidkroniga och grova i framtiden.

  • gynnat gamla trängda lövträd genom selektiv avverkningar av konkurrerande barrträd. På så vis kan vi gynna trädens blomning och förlänga deras liv.
  • återställt mer öppna och ört- och gräsrika betesmarker genom utglesande gallringar i igenväxta trädklädda betesmarker.
  • med motorsågens hjälp ökat mängden färsk död ved i områden där det råder brist på död ved.
  • utfört planerade bränningar för att gynna brandberoende arter samtidigt som vi därmed efterliknar en mer naturlig störningsregim.
  • röjt unga blandskogar på ett sådant sätt att de blir lövdominerade och att kvarvarande träd ska bli vidkroniga och grova.
  • röjt bort skymmande underväxt och skuggande barrträd för att skapa attraktiva miljöer för vandring och rekreation.

Under senare år har SFV genomfört naturvårdsinriktade åtgärder på drygt 500 hektar. Det är främst skapande av färsk död ved och frihuggning av gamla lövträd som stått för de största arealerna.

Bränna för att vårdaSkogsbränder är bra för en del växter och djur. Därför är bränning en form av naturvård.Skogsbränder är bra för en del växter och djur. Därför är bränning en form av naturvård.

En viktig åtgärd i naturvårdssammanhang är att bränna skogsmark. Skogsbranden var tidigare en mycket viktig ekologisk faktor i skogslandskapet, eftersom bränder leder till stora mängder döda och skadade träd där många djur och växter trivs. I takt med att människan kontrollerar sin omgivning mer och mer har skogsbränder minskat drastiskt. Nu försöker vi därför under kontrollerade former öka arealen bränd skogsmark. I brandskadade träd lever till exempel ett stort antal skalbaggar som i sin tur utgör föda åt olika hackspettsarter. Bränning sker både på hyggen i samband med föryngringsarbetet och i sluten skog i rent naturvårdssyfte. Tyvärr har vi på grund av av ogynnsamt väder inte kunnat genomföra de naturvårdsbränningar som varit planerade under de senaste åren.