Jordbruksegendomar

Jordbruksegendomar

Jordbrukets historiska spår

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar ett trettiotal större jord- och skogsbruksegendomar i Sverige, från Uppland i norr till Skåne i söder. Det är kungsgårdar, militära boställen och andra kronoegendomar som tillhör det nationella kulturarvet och som SFV har regeringens uppdrag att bevara för framtiden.

Dessa egendomar har spelat en central roll i Sveriges ekonomi och historia. Egendomarna är helhetsmiljöer som ofta innehåller herrgårdsanläggningar, torp, arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Landskapet innehåller skog, åker, bete och fiskevatten. Samspelet mellan byggnader och mark visar på historiska sociala och ekonomiska förhållanden.

Jordbrukets långa kontinuitet har satt sina spår i landskapet. I närheten av de bördigaste och bästa jordarna har slott, herrgårdar och kloster etablerats för att leva av naturens rikedom.

Att bruka för att bevara

Stora gods har alltid behövt arbetskraft, torpare var ett sätt att lösa detta. Torparfamiljen fick disponera en liten stuga och en åkerteg mot att de gjorde dagsverksarbete på gården. Många gårdar hade 10-20 torp. En del finns fortfarande kvar och används som fritidshus, av andra finns bara grunden kvar.

För att förstå hur dessa egendomar har fungerat är det viktigt att aktivt jordbruk bedrivs idag och i framtiden. Det enda sättet att bevara många av dessa spår är att bruka markerna som de alltid gjorts. Betesmarker betas, åkermarker brukas och byggnaderna fylls med liv.

Ambitioner med jordbruksförvaltningen

SFV:s ambitioner med förvaltningen av jordbruksegendomarna är att:

  • Vara ett föredöme i att långsiktigt bruka och utveckla mark och byggnader så att deras kulturhistoriska värden bevaras
  • Värna om den kulturhistoriska helhetsmiljön på egendomarna, så att samspelet mellan byggnader och mark förblir tydligt
  • Beakta och i möjligaste mån tillfredsställa allmänhetens behov för rekreation och friluftsliv
  • Bruka marken med långsiktig natur- och miljöhänsyn

Läs mer

Till vänster på den här sidan finns länkar till sidor om de flesta jordbruksegendomar SFV förvaltar. För att läsa mer om övriga fastigheter, sök bland våra fastighetssidor via länken nedan.

Modernt jordbruk på Svartsjö kungsgård, som ligger på Färingsö i Mälaren.

showimage/images/inrikes/ab_stockholms_lan/ovriga/Svartsjo__322.jpeg?mime-type=image/jpeg

På Biskops Arnö utanför Enköping finns många vandringsvägar.

showimage/images/inrikes/c_uppsala_lan/biskops_arno/landskap_200.jpg?mime-type=image/jpeg SFV:s jordbruksegendomar