Certifierat skogsbruk

Statens fastighetsverk är kvalitetscertifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council)

Statens fastighetsverk (SFV) är sedan år 2000 kvalitetscertifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) - ett kvalitetscertifieringssystem där skogsbolag, skogsmaskinentreprenörerna, skogsarbetarfacket, rennäringen och naturvårdsorganisationer som WWF.

Anslutningen till FSC innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi har genom FSC-anslutningen förbundit oss att följa de svenska FSC-kriterierna som de olika intresseorganisationerna gemensamt kommit fram till. De här kriterierna innebär bland annat att vi tar stor naturvårdshänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Dessutom tas hänsyn till andra markanvändningsintressen som till exempel rennäring och turism. De svenska kriterierna bygger i sin tur på tio olika internationella principer som är grunden för all FSC-certifiering.

Årliga revisioner

För att säkerställa att vårt skogsbruk uppfyller de svenska FSC-kriterierna görs varje år en revision utförd av ett fristående certifieringsföretag. För SFV:s del utförs denna revision av Orbicon. Under 2-3 dagar gör de fältbesök på någon del av vårt innehav och väljer då antingen att besöka planerade eller utförda avverkningar där andra intresseorganisationer ansett att vi frångått FSC-kriterierna och/eller så besöks ett slumpvist urval av avverkningar, gallringar eller skogsvårdsobjekt.