• Fotograf: SFV

    Södra Riddarholmshamnen

Riddarholmens yttre miljö

Statens fastighetsverk (SFV) äger nästan all mark på Riddarholmen, även torg, gator och kajer. Stora delar av marken är i behov av underhåll. Kajerna liksom gatorna längs kajerna har kvar mycket av en utformning från 1960-talet gjord för bilar. Den yttre miljön och tillgängligheten har en stor förbättringspotential. Under de kommande åren planerar SFV att förnya den yttre miljön genom ett antal projekt.

Riddarholmen och dess byggnader är ett landmärke i staden och en symbol för Stockholm. Riddarholmen utgör en fantastisk miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Det gäller så väl de enskilda byggnaderna som stadsdelen i sin helhet. Riddarholmen är en viktig del av stadsmiljön för många i Stockholm och arbetsplats för mer än 1200 personer. Hit kommer också många besökare från såväl Sverige som utlandet.

Södra Riddarholmshamnen

SFV har rustat upp marken vid Södra Riddarholmshamnen. Vi har tagit bort asfalten från 1960-talet och ersatt den med sten. Vi har skapat ett trevligt och tillgängligt promenadstråk från södra entrén till Riddarholmen längs kajen. Förutom den nya markbeläggningenhar vi satt upp ny belysning och satt upp nya bänkar längs med kajen. Bänkarna är tillverkade av ek från Visingsö. Ekarna planterades på 1800-talet för att kunna användas till skeppsbyggen, men nu blir några av ekarna bänkar på Riddarholmen istället. Vi har förberett marken för ett kafé samt byggt en ny offentlig toalett.

Getingmidjan

Trafikverket genomför sitt projekt Getingmidjan i Stockholm. En del av arbetena görs på Riddarholmen och på Riddarholmstorget finns en byggetablering. Läs mer om projektet på www.trafikverket.se/getingmidjan

Båtar, bilar, bussar och cyklar

I markprojektet på Riddarholmen disponerar vi om både kajer och parkeringar till förmån för gångtrafikanter. Vi tar bort parkeringsplatserna längs kajerna för att lämna kajerna öppna för gångtrafikanter. Turistbussar kommer inte heller att kunna parkera längs med kajen utan erbjuds tillfälliga uppställningsplatser vid Södra gymnasiehuset. Det kommer även fortsättningsvis att vara förbjudet med tomgångskörning här. Vid kajen nära tunnelbanan skapar vi kajplatser för pendelbåtar. Här har vi byggt ett ställverk så att miljövänliga el-båtar ska kunna snabbladdas. Det är en bra plats för båtar från Mälaren att lägga till vid, det finns möjlighet att enkelt byta till tunnelbana eller fortsätta resan till fots. Cykelparkeringen förbättras också på Riddarholmen, vi bygger fler låsbara cykelställ.

Renovering av trappan vid Överkommissariens hus

Overkommissariens trappa.jpgDen lilla terrassen och trappan vid Överkommissariens hus på väg ned mot Riddarholmshamnen har renoverats och gjorts iordning. SFV har gjort en ny grundläggning och renoverat muren och marken vid terrassen har fått en ny dränering med dagvattenanläggning. Trädgården har fått ny växtlighet, belysning och nya sittbänkar.

Förnyelse av Riddarholmstorget och Birger jarls torg

SFV har också påbörjat programarbete för förnyelse av Riddarholmstorget och Birger jarls torg. När Trafikverkets projekt Getingmidjan är klart på Riddarholmen kommer SFV att iordningställa torgen. SFV:s målsättning med Riddarholmstorget är att skapa ett tydligare torg som påverkas mindre av trafiken på Centralbron.