• Fotograf: Mikael Traung

    Sncäkformad stendetalj till kvarteret Rosenbad.

  • Fotograf: Mikael Traung

    Stenarna huggs vid ett huggeri i Hannover.

Renovering av Rosenbad

Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och nu är det dags att renovera kvarteret Rosenbad. Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Regeringen har den 25 oktober 2018 fattat beslut om medel för renoveringen och förberedande arbeten har påbörjats i Rosenbadsparken och på Strömgatan/Fredsgatan.

Renoveringen av Rosenbad påbörjas i januari 2019 och ska vara klar sommaren 2021. Under renoveringen kommer verksamheten tillfälligt att flyttas till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Montering av hinder för obehörig trafik vid Rosenbad

På uppdrag av Regeringskansliet utför Statens fastighetsverk gatuarbeten med att montera hinder för obehörig trafik vid Rosenbad i Stockholm.

Under november kommer vi på Fredsgatan att påbörja pålning, schakt- och betongarbeten för att förbereda kranfundament. Under perioder kommer gatan delvis att stängas av för gång- och cykeltrafik. Vid korsningen Fredsgatan/Rödbodtorget börjar shaktning och installationav pollare.

Montage av stängsel runt arbetsområdet påbörjas och därefter sker montage av bodar, containrar, bygghissar och andra hjälpmedel inom arbetsområdet.

Situationsplan etablering under november 2018  (PDF-dokument, 263 kB)

Arbetet med gatuarbeten i Regeringskvarteren ska färdigställas i etapper och beräknas vara klart under sommaren 2019.

Renovering av fasad och restaurering av sten

Redan nu pågår arbeten med fasaderna och restaurering av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken och Strömgatan åtgärdades 2015 och nu pågår arbete på delen mot Drottninggatan och Fredsgatan. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behöver nyhuggas har gjutits av och nu tillverkas de vid ett stenhuggeri i Hannover.