Namn vid minnesvård

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen 2004. Vid minnesvården kommer det att framgå att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kan bara anges i det fall de anhöriga har lämnat sitt samtycke till det.

Vilka ska skriva under samtycket?

För att det inte ska råda någon tvekan om att de anhöriga vill att ett namn ska finnas med ska samtliga dödsbodelägare lämna samtycke genom att skriva under blanketten.

Om en dödsbodelägare inte har möjlighet att skriva under kan man ge någon annan fullmakt att skriva under för dennes räkning. Om det inte är möjligt, till exempel om någon i dödsboet inte kan nås eller är oförmögen att skriva under, så förklara det när du skickar in samtycket. Du ansvarar själv för att alla som ingår i dödsboet får möjlighet att skriva under.

Andra berörda

Om du vet att någon annan än en dödsbodelägare skulle kunna lida men av att namnet finns med, och borde tillfrågas, så ber vi dig göra oss uppmärksamma på det. Känner du någon som kanske inte har fått information om minnesvården och frågan om namnen? Vi är tacksamma om du hjälper oss att sprida informationen.

Vad händer när jag/vi har skickat in samtycket?

Först av allt får du en bekräftelse på att vi har tagit emot samtycket. Därefter kommer vi kontakta Skatteverket för att försäkra oss om att samtliga dödsbodelägare har undertecknat. Om samtycke saknas från någon som ingår i dödsboet, och det inte är tydligt varför denna person inte har undertecknat, kommer vi att återkomma med en fråga till dem som skrivit på.

När namn anges på minnesvården blir det en del av en offentlig lista över dem som miste sitt liv, och det kan anses utgöra behandling av känsliga personuppgifter. Listan används som underlag inför kompletteringen av namn på minnesvården. Därför krävs samtycke av dig som är anhörig för att namnet ska presenteras vid minnesvården. För att namnet ska finnas med krävs att alla dödsbodelägare är överens om att så skall vara.

Komplettering av namn vid minnesvården

Minnesvården kommer att fortsätta kompletteras med namn så länge anhöriga ger samtycke. Detta kommer att ske samlat vid några tillfällen.

Du lämnar samtycke genom att skicka in ifylld och underskriven blankett till:

Minnesvård
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Blankett för medgivande om namn vid minnesvård (PDF-dokument, 48 kB)

Du kan också maila oss på adress minnesvard@sfv.se så postar vi blanketten till dig.

Så här har vi försökt få kontakt med anhöriga

Under projektet med att ta fram en minnesvård för de omkomna i flodvågskatastrofen i Sydostasien har det inte funnits möjlighet att få kontakt med alla anhöriga och berörda av katastrofen. Det är helt enkelt så att det inte finns kontaktlistor över alla som drabbades av förlust av nära anhöriga.

Arbetet med minnesvården inleddes i januari 2015 då regeringen utsåg en nationell samordnare som fick i uppgift att rådgöra med anhöriga och att beskriva hur en minnesvård skulle kunna bli till. Via annonser i dagspress nåddes anhöriga i olika delar av landet och via den Facebook-grupp, "Vi som finns" som samlar en del av alla berörda.

Målet har varit att nå ut med information så brett som möjligt genom annonser i rikstäckande media och genom att göra radio, TV och tidningar uppmärksamma på minnesvården. Projektgruppen har skickat ut information om hur arbetet går framåt till de anhöriga som det finns mailadresser till, en lista som från början omfattade cirka 50 adresser men nu omfattar cirka 250 kontaktuppgifter. I utskicken har projektgruppen också bett om hjälp att sprida informationen till andra drabbade.

Annonser har varit införda i DN, Expressen, GT, GP, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och UNT. Nyheten fick mycket uppmärksamhet i media särskilt i samband med att anhöriga efterlystes. SVT, Sveriges radio och lokalradion har vid flertalet tillfällen rapporterat om minnesvården.

Trots ansträngningarna att nå ut har det hela tiden funnits en medvetenhet om svårigheten att nå alla som på något sätt drabbats av förlust av nära anhöriga, eller drabbats på annat sätt. Därför har minnesvården utformats så att den centrala skulpturen, där namn finns ingraverade, kommer att kompletteras med namn så länge anhöriga ger sitt samtycke till detta.