Trädprojekt i Egentliga Lundagård

SFV förvaltar trädgården i egentliga Lundagård, Universitetsplatsen, Lilla torg och Krafts torg. I området vårdar vi träd, parkanläggning och trädgårdar. Sedan 1980-talet har vi arbetat med projektet att förnya träden i Lundagård, eftersom många träd var i dålgt skick på grund av sjukdomar och ålder.

På 1980-talet gjordes en tävling om områdets utformning och förnyelse, och sedan dess har vi arbetat med projektet i olka omfattning. Vid sidan av normal skötsel av parken har Statens fastighetsverk sedan 2008 utfört en etappvis förnyelse av de dåliga träden i Lundagård. Flera av träden var i så dåligt skick att de räknades som riskträd för besökare vilket innebar att SFV i samarbete med Lunds kommun tvingades stänga av området vid starka vindstyrkor.

Arbetet sker med historisk hänsyn och arkitekt Carl Hårlemans plan för parken från 1700-talet ligger till grund vid nyplanteringarna. Gångarna ska vara i grus och mellan alléerna sås gräs. I juni 2015 ska de här etapperna av trädförnyelsen vara färdig.Utgångspunkten för vården och trädförnyelsen har varit att Lundagård ska behålla sin kulturhistoria och sin arkitektoniska form. Trädförnyelsen har genomförts i sex etapper, under 2016 slutförs de sista etapperna och viss kompletternade trädvård t..ex. framför Kungshuset.

Trädplantering 2015-2016

I april 2015 panterades flera träd och under våren 2016 genomförs den sista etappen. 2015 planterades främst hästkastanjer och lindar och 2016 planteras tulpanträd. Träden kommer från en plantskola i Tyskland. Tulpanträd tillhör samma familj som magnoliorna framför universitetshuset. Tulpanträden blommar ungefär en månad efter magnoliorna.

Trädfällning och stubbrytning under hösten 2014

I mitten av oktober 2014 fälldes flera träd som var dåliga, sjuka och gamla eller av andra skäl skulle tas bort. I samband med trädfällningen gjordes studier och undersökningar av mulmen i vissa träd och trädstammar. Mulm är det lösa material som samlas inuti ihåliga träd. Den består framför allt av lös, murken ved. Där finns också exkrementer från vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss, gamla fågelbon samt rester av döda djur. I mulmen lever bland annat skalbaggar, tvåvingar och klokrypare.

Här samarbetar Statens fastighetsverk med Lunds kommun och experter. Till gagn för den biologiska mångfalden valdes en del ihåliga stammar ut och togs tillvara. Mulmen kommer att placerades ut i mulmholkar och delar av trädstammar lades på lämpliga platser i Lund.

Arkeologiska undersökningar

Arkeologiska förundersökningar har skett i samband med varje etapp för att ge information om lämningarna inom området från Lunds mer än tusenåriga historia. I projektet har man hittat rester av muren i söder. För att skydda den mot de nya trädens rötter täcks muren med en särskild duk. Under hela trädprojektet sker arkeologisk och antikvarisk kontroll för att dokumentera och på bästa sätt skydda eventuella delar av murar, byggnader, raseringsmassor med mera, som kan påträffas i området.