Helgostipendier

Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktiskt verksam kan söka.

Stipendievillkor

För de medel som ställts till Statens fastighetsverks förfogande har, inom ramen för testamentesvillkoren, angetts följande stipendievillkor:

 • Fondmedlen skall användas för att understödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område.
 • Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer m fl.
 • Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.
 • För examensarbeten utdelas normalt ej mer än 10 000 kr per ansökan.
 • Medel utgår ej för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi.
 • Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.
 • Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, eller utveckling av den svenska byggnadskonsten.
 • Ansökningsperioden pågår mars-maj och beslut om stipendier meddelas i augusti/september varje år.
 • Beviljat medel betalas ut i september/oktober varje år.
 • Ansökan lämnas via avsedd blankett som fås av Statens fastighetsverk.

Ansökan

Ansökan för stipendier ur Helgo Zettervalls fond ska ha inkommit till Statens fastighetsverk senast 17 maj 2022 och lämnas in på denna ansökningsblankett.

Betyg från högskola eller universitet för studerande respektive doktorand ska bifogas ansökan. Även ett utlåtande från institutionsföreståndare, handledare eller annan med kännedom om projektet och om den sökandens kompetens ska bifogas ansökan.

Märk kuvert eller e-post med Stipendieansökan Helgo och skicka till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

eller till: zettervall@sfv.se

Information om hantering av dina personuppgifter hittar du här: GDPR för Stiftelsen Helgo Zettervalls fond. Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Stipendiater

Nedan publiceras de fem senaste årens stipendiater och projekt som fått stipendiet. Stipendiater finns sedan 2003 och en förteckning över dessa går att få av vår registratur via arkivarie@sfv.se

2021 års stipendiater

 • Anne-Marie Lind, 8 500 kr, för Saltkonferens I Delft (föredrag)
 • Catharina Nolin, 35 000 kr, för Kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets  första hälft - vägar till professionell yrkesidentitet (bok)
 • Mattias Legnér, 20 000 kr, för Värden att värna. Kulturminnesvården som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget (monografi)
 • Love Di Marco, 20 000 kr, för Bäckström & Reinius arkitekter – ett byggnadshantverk (bok)
 • Victor Johansson, 20 000 kr, för Bäckström & Reinius arkitekter – ett byggnadshantverk (bok)
 • Klara Losman Nädele, 10 000 kr, för Storsjöstråket (examensarbete)
 • Rebecka Engvall, 20 000 kr, för Brunkleflo kyrka i nytt sammanhang (Artiklar i facktidskrift och nyhetstidningar)
 • André Strömqvist, 35 000 kr, för Handbok för en gammal trädgård (bok)
 • Sven Blume, 35 000 kr, för Arkitekt Sigurd Lewerwntz – att skapa en legend (medel för del av filminspelning)

2020 års stipendiater

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

2017 års stipendiater

2016 års stipendiater

Testamentesvillkor

Testamentet föreskriver att årsavkastningen skall användas till understöd åt svenska högskoleutbildade arkitekter, vilka av ålder eller sjukdom kommit i sådan  att ekonomisk hjälp anses påkallad men även åt hjälp till behövande änkor och omyndiga barn efter arkitekter med sådan utbildning. Skulle något år hela avkastningen ej behövas för understöd får resterande understödsmedel enligt testamentet överlämnas till Statens fastighetsverk som ”äger att därmed på sätt som ämbetsverket anser lämpligt, söka medverka till främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”. Merparten av avkastningen används numera för detta sistnämnda ändamål i form av stipendier.

Beskattning

Stiftelsen har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål och är därmed begränsat skattskyldig. Mottagaren är inte skattskyldig för stipendier från sådan stiftelse under förutsättning att stipendiet utgetts till fullföljd av stiftelsens ändamål.

Styrelse

Fondens styrelse består av tre ledamöter från Statens fastighetsverk och två ledamöter som utses av Sveriges Arkitekter. Ordförande i styrelsen är generaldirektören för Statens fastighetsverk. Fondmedlen är placerade i värdepapper och förvaltas av SEB under överinseende av stiftelsens styrelse.

Läs mer om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för stiftelsen. Fonden delar ut bidrag, stipendier och Helgopriset.