Vårt arbete för hållbar utveckling

Under våren 2019 genomförde SFV en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för SFV att fokusera på utifrån uppdraget, omvärldens förväntningar och verksamhetens påverkan på människor, miljö och samhälle. 

Väsentlighetsanalysen baserades på SFV:s löpande omvärldsbevakning, befintlig dokumentation och en mer djupgående intressentdialog med utvalda intressentgrupper.

Intressentdialogen omfattade kvalitativa intervjuer med 24 representanter för viktiga externa intressentgrupper, som till exempel SFV:s hyresgäster, samarbetspartners, leverantörer, andra myndigheter, ideella organisationer och branschorganisationer.

Under intervjuerna fick intressenterna bland annat besvara vilka förväntningar de hade på SFV:s hållbarhetsarbete, vilka hållbarhetsfrågor de ansåg vara viktigast att SFV arbetar med, samt hur väl SFV:s nuvarande arbete motsvarade deras förväntningar. Som en del av intressentdialogen fick även SFV:s medarbetare och ledning bevara frågorna via en intern enkätundersökning.

Baserat på resultatet från väsentlighetsanalysen, inklusive intressentdialogen, fastställde SFVs ledning en slutlig prioritering av väsentliga frågor för myndigheten, inklusive vilka mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för SFV att arbeta med. Resultatet av väsentlighetsanalysen var ett viktigt underlag vid justeringen av SFVs verksamhetsstrategi som nu har en koppling mellan SFVs långsiktiga mål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om SFV:s väsentligaste hållbarhetsfrågor och kopplingen till de globala målen i Agenda 2030.