Rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen på Statens fastighetsverk tar olika lång tid beroende på vilken tjänst du har sökt.

Från ansökan till intervju

På Statens fastighetsverk utgår vi bara från sakliga grunder när vi ska rekrytera en ny medarbetare. Vi bedömer de sökandes förtjänster och skicklighet. Vi gör därför en helhetsbedömning av bland annat teoretisk/praktisk utbildning, personliga egenskaper samt andra kunskaper och erfarenheter som vår nya medarbetare måste ha för att ha rätt förutsättningar att lyckas och trivas i sin nya tjänst hos oss.

Generellt avvaktar vi tills sista publiceringsdatum passerat innan vi börjar göra urval och kalla till intervjuer. I rekryteringarna har vi oftast två intervjutillfällen och vi tar alltid referenser på den kandidat som vi slutgiltigt är intresserade av. Beroende på vilken tjänst du söker hos oss kan det också komma att bli aktuellt med personlighetstester eller arbetsprov.

Säkerhetsklassning för vissa tjänster

Flera av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att du måste genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning innan du kan bli erbjuden anställning. Säkerhetsprövningen utförs av Säkerhetspolisen där syftet är att kartlägga om kandidaten är lämplig, det vill säga lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Detta gör att rekryteringsprocessen där tjänsten är säkerhetsklassad tar längre tid. Våra rekryteringsprocesser tar därför allt mellan två och fem månader beroende på tjänst.

Hur beslut överklagas

Enligt förvaltningslagen (1986:223) har du rätt att överklaga ett anställningsbeslut. Om du vill överklaga Statens fastighetsverks anställningsbeslut ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar och den ändring i beslutet som du begär.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagandenämnd men sändas till Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm. Den ska ha kommit in till SFV inom tre veckor från den dag då informationen om anställningen satts upp på SFV:s anslagstavla, på Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm.