Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Dricksvattenkontroller

För mer information om varför vi utför dricksvattenkontroller, se Livsmedelsverkets författning om dricksvatten (LIVSFS 2017:2).

Var sparsam med användningen av vattnet på Landsort. Det södra reningsverket som är utbyggt är nu i full drift.

2021

2021-09-22

Provrapport 21405654 2021-09-22.pdf

2021-09-02

Provrapport 21361179 2021-09-02.pdf

Provrapport 21361178 2021-09-02.pdf

Provrapport 21361177 2021-09-02.pdf

Provrapport 21361180 2021-09-02.pdf

Provrapport 21344202 2021-09-02.pdf

2021-07-20

Provrapport 21305139 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305137 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305136 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305150 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305147 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305148 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305142 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305141 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305140 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305144 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305145 2021-07-20.pdf

Provrapport 21305146 2021-07-20.pdf

 

2021-07-07

Provrapport 21262657 2021-07-07.pdf

Provrapport 21262655 2021-07-07.pdf

Provrapport 21262656 2021-07-07.pdf

 

2021-06-16

Provrapport 21254762 2021-06-16.pdf

Provrapport 21251419 2021-06-16.pdf

Provrapport 21254761 2021-06-16.pdf

Provrapport 21254760 2021-06-16.pdf

Provrapport 21254759 2021-06-16.pdf

Provrapport 21254764 2021-06-16.pdf

Provrapport 21164695 2021-06-16.pdf

2021-06-09

Provrapport 21164696 2021-06-09.pdf

Provrapport 21164699 2021-06-09.pdf

Provrapport 21164698 2021-06-09.pdf

Provrapport 21164697 2021-06-09.pdf

Provrapport 21178305 2021-06-09.pdf

Provrapport 21227015 2021-06-09.pdf

Provrapport 21178304 2021-06-09.pdf

2021-02-17

Provrapport 21049059 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049058 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049060 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049066 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049065 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049064 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049063 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049062 2021-02-17.pdf

Provrapport 21049061 2021-02-17.pdf

2021-01-11

Provrapport 20571343 2021-01-11.pdf

2020

2020-11-11

Provrapport 20505610 2020-11-11.pdf

2020-10-20

Provrapport 20449057 2020-10-20.pdf

Provrapport 20449055 2020-10-20.pdf

Provrapport 20449054 2020-10-20.pdf

Provrapport 20449056 2020-10-20.pdf

Provrapport 20464472 2020-10-20.pdf

Provrapport 20464471 2020-10-20.pdf

2020-09-18

Provrapport 20399143 2020-09-18.pdf

2020-09-01

Provrapport 20380674 2020-09-01.pdf

2020-08-20

Provrapport 20349498 2020-08-20.pdf

Provrapport 20349499 2020-08-20.pdf

Provrapport 20349497 2020-08-20.pdf

Provrapport 20349496 2020-08-20.pdf

Provrapport 20349495 2020-08-20.pdf

2020-07-30

Provrapport 20305862 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305859 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305866 2020-07-30.pdf 

Provrapport 20305868 2020-07-30.pdf 

Provrapport 20305863 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305860 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305864 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305869 2020-07-30.pdf

Provrapport 20305865 2020-07-30.pdf 

Provrapport 20305867 2020-07-30.pdf 

Provrapport 20305861 2020-07-30.pdf 

Provrapport 20305858 2020-07-30.pdf 

2020-06-26

Provrapport 20257352 2020-06-26.pdf 

Provrapport 20257351 2020-06-26.pdf 

Provrapport 20257348 2020-06-26.pdf 

Provrapport 20257349 2020-06-26.pdf 

Provrapport 20257350 2020-06-26.pdf 

2020-06-08

Provrapport 20232903 2020-06-08.pdf 

Provrapport 20245156 2020-06-08.pdf 

Provrapport 20245158 2020-06-08.pdf 

Provrapport 20220144 2020-06-08.pdf 

2020-04-24

Provrapport 20169880 2020-04-24.pdf 

Provrapport 20169878 2020-04-24.pdf 

Provrapport 20169877 2020-04-24.pdf 

Provrapport 20161068 2020-04-24.pdf 

2020-03-05

Provrapport 20057335 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057336 2020-03-05.pdf

Provrapport 20057337 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057338 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057339 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057340 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057341 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057342 2020-03-05.pdf 

Provrapport 20057343 2020-03-05.pdf 

2020-01-12

Provrapport 19562346 2020-01-12.pdf 

Frågor och svar om friköp av bostadsarrenden

Tidigare i höst skickade Statens fastighetsverk (SFV) ut ett brev med inbjudan till SFV:s frågeforum om eventuella framtida friköp av bostadsarrenden på Öja-Landsort. Inbjudan skickades till SFV:s bostadsarrendatorer, lokalhyresgäster och bostadshyresgäster. Intresset och gensvaret är stort och vi har fått in en rad frågor om friköpsprocessen. Vi har försökt ordna frågorna under rubriker efter ämnen och hoppas att de som ställt frågor hittar sina svar.

Friköpsprocessen/nuläge

SFV har lämnat in en ansökan om planändring till Nynäshamns kommun och inväntar budget och tidplan för den fortsatta planprocessen.

SFV föreslår i ansökan att planbestämmelsen avseende område e1  ändras från att enbart tillåta att området utgörs av en fastighet till att medge enskilda fastigheter får bildas under befintliga byggnader.

Planförslaget ska ge möjlighet till avstyckning och friköp av fastighet.

Detaljplanen har inte något krav på att samtliga fastigheter friköps, enbart att det blir en möjlighet för de som så vill. De som fortsätter att arrendera mark/tomtplats från SFV under sina byggnader betalar även i fortsättningen ett arrende. Arrendeavgiften faställs utifrån arrendereglerna enligt 10 kap. i Jordabalken (JB).

Den allmänna marken i området ska även fortsättningsvis ägas av staten och förvaltas av SFV. Planen ska emellertid uttryckligen möjliggöra bildandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar. Dessa frågor får prövas vidare i den fortsatta planprocessen. Allmänhetens möjlighet att fritt röra sig på gemensamma ytor inom planområdet ska bibehållas.

Överhuvudtaget avses inte den föreslagna förändringen göra något annat än att öppna för en förändring av ägandeförhållanden till marken under bostadsbyggnaderna på Öja-Landsort. Villkoren för de som nyttjar mark eller byggnad som blir kvar i statens ägo ska inte påverkas. Inte heller ska det sätt på vilket marken utnyttjas påverkas.

Valfritt friköp och annan tidpunkt

Kollektivt friköp och tomträtt är inte aktuellt. ”Nollalternativet” kommer också att finnas för de som inte väljer att friköpa.

De som inte vill köpa sin arrenderade mark får fortsätta att arrendera marken av SFV. Inte heller förutsätts villkoren för de få familjer som hyr hus på Öja-Landsort att påverkas.

Även om man inte friköper i ett första skede finns det möjligheter att friköpa vid senare tillfälle. Värderingen och därmed köpeskillingen av marken är dock bara aktuell en viss tid, sedan får en ny värdering tas fram.

Friköpets omfattning mark och byggnader

Friköp erbjuds avseende mark för arrenderade bostadsbyggnader med direkt vidhäftande anläggningar (bodar) såsom entrétrappor och soldäck. Övriga byggnader kopplade till bostadsupplåtelser kan kopplas till den friköpta fastigheten genom servitut.

Marken under byggnaderna upplåts genom arrendekontraktet vilket är utgångspunkten vid avstyckning av enskilda friköpta fastigheter. Mark som tagits i anspråk i övrigt på SFV:s fastighet ingår inte i det som avses bli möjligt att avstycka och friköpas. Olovlig ianspråktagen mark kommer hanteras och prövas i särskild ordning.

Sjöbodar och sovbodar kan sannolikt inte bilda självständiga fastigheter enligt reglerna i fastighetsbildningslagen.

Enligt kronoholmsutredningen (Ds Fi 1983:12, sida 86) får en bedömning ske från fall till fall vilken storlek en nybildad fastighet bör ha. Vid bestämmande av tomplatsernas omfång på kronoholmarna bör hänsyn i förekommande fall tas till det rörliga friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och strandområdena. Det är således i dessa fall lämpligt att begränsa tomtplatsernas yta. Ibland kan det vara lämpligt att avgränsa tomtmarken mycket snävt, t.o.m. så att dess yta sammanfaller med byggnadsytan.

Friköp utöver bostadsarrenden såsom hyresrätter och lokaler

SFV avser bilda självständiga fastigheter för SFV:s byggnader. Det är dock inte något primärt mål att dessa ska avyttras i nuläget.

Omfattning detaljplan          

Planområdet omfattar befintlig plan samt eventuellt tillkommande bebyggelse i södra delen av Öja-Landsort. En utökning av eventuella nya byggrätter ska prövas gentemot andra intressen, inte minst de allmänna riksintressen som finns på ön. Huruvida den södra delen kommer att ingå i planläggningen får prövas i den fortsatta planläggningen.  

Prissättning och avgifter friköp

Köpeskilling och övriga försäljningsvillkor ska bestämmas på marknadsmässiga grunder. Friköpspriset utgår från individuella fastighetsvärderingar utförda av auktoriserad värderare. Priset kan inte fastställas förrän SFV:s investeringsåtaganden är fastställda och gemensamhetsanläggningens omfattning är fastställd.

SFV kommer att stå för avstyckningskostnaden. Kostnaden för att bilda en eller flera gemensamhetsanläggningar delas mellan de deltagande fastigheterna/byggnaderna i gemensamhetsanläggningarna, vilket betyder alla byggnader som är anslutna till VA-anläggningen och ingår i övriga gemensamhetsanläggningar oavsett om fastigheten är friköpt eller arrenderas.

Förvaltning

SFV:s uppdrag avseende friköpsprocessen gäller bara bostadsarrenden på Öja-Landsort och inte befintliga hyresrätter eller andra anläggningar och byggnader. SFV har i dagsläget inget uppdrag att avveckla befintligt hyresbestånd på Öja-Landsort. Efter ett eventuellt friköp kvarstår SFV:s uppdrag att förvalta kvarvarande mark och naturmark, hyreslägenheter och lokaler samt kvarvarande bostadsarrenden på Öja-Landsort. SFV:s ansvarsdel för befintlig infrastruktur såsom hamnar, VA-anläggning och vägar kvarstår enligt nuvarande förutsättningar. Därmed kommer SFV kvarstå som en aktör på Öja-Landsort oavsett friköpsprocessen utgång. Vid friköp kan eventuellt kommande markägare bli delägare av vägförening och VA-anläggning.

Hyror och avgifter kvarvarande upplåtelser

SFV har inte möjlighet att utöver detta höja arrendeavgifter och hyror på Öja-Landsort för att täcka upp för eventuellt inkomstbortfall vid försäljning av bostadsarrenden. Upplåtelser ska alltid ske på marknadsmässiga villkor. Detta gäller oberoende av vilka förvaltningskostnader som finns. SFV har således alltid ett krav på att anpassa arrendeavgifterna till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet för arrendena fastställs som nämnt ovan i enlighet med arrendelagstiftningen och det har ingen koppling till SFV:s förvaltningskostnader. SFV:s ekonomiska ramverk fastställs årligen av regeringen och ska anpassas till aktuellt fastighetsbestånd och uppdrag.

Bryggor och bodar mm

Befintliga brygganläggningar, båtplats, uppläggningsplatser och dylikt som idag inte är reglerade i avtal ska i möjligaste mån hanteras oavsett en friköpsprocess eller inte. Detsamma gäller bodar och andra övriga utrymmen som nyttjas utan avtal.

Ekonomiska ramverk

Fördelning av fastigheter inom s.k. bidragsfastigheter och hyresmarknadsfastigheter inom SFV bestäms av de långsiktiga möjligheterna att uppvisa positiv driftnetto. De ekonomiska förutsättningarna för respektive kostnadsslag kan variera mellan åren och summeras lika som idag för hela SFV:s fastighetsbestånd. Uppdraget att erbjuda friköp av bostadsarrenden är inte kopplat till SFV:s resultatkrav.

Hamnanläggningar och VA-anläggning

Hamnanläggningarna ägs av SFV som därmed ytterst ansvarar för eventuella investeringar. Det är dock nödvändigt att brukarna, d.v.s. de som trafikerar och använder hamnarna är med och tar ansvar för hamnarnas upprustningsbehov. Det bör rimligen finnas ett regionalt intresse för kommunikation till/från Öja-Landsort, där åtminstone kommunen men även Länsstyrelsen och SLL/Region Stockholm och kanske ytterligare någon part är med, precis som de har varit med vid framtagandet av de nya planerna för hamnarna. Gällande VA-anläggning är SFV idag ensam driftansvarig. Det har tidigare varit en gemensamhetsanläggning vilket inte är uteslutet att återigen bilda i framtiden vid friköp vilket skulle öka delaktigheten och ansvar för markägarna på Öja-Landsort. Oavsett friköp eller inte är SFV:s målsättning att befintlig VA-anläggning ska bäras av VA-avgifterna. SFV har i dagsläget inte tagit ställning till förändrad avgiftsnivå för VA-anläggningen.

Beträffande ansvaret för merparten av vägarna på Öja-Landsort finns idag en vägsamfällighet vilket i framtiden förväntas kvarstå liksom SFV:s åtaganden tillsammans med eventuellt tillkommande markägare. Avtalsvillkor vid friköpsprocessen avseende krav på delägarskap i gemensamhetsanläggningar och till exempel avfallshantering m.m. är i dagsläget ej fastställt.

Kollektiv båttrafik

Om båttrafiken till Öja-Landsort kommer att påverkas av en friköpsprocess ser SFV som mindre troligt, men det bör rimligen finnas ett regionalt intresse för kommunikation till/från Landsort, där åtminstone kommunen men även Länsstyrelsen och SLL/Region Stockholm och kanske ytterligare någon part utöver SFV är med. Detsamma bör gälla även övrig service på Öja-Landsort.

Social och ekonomisk konsekvensanalys

På uppdrag av Nynäshamns kommun har en fristående konsultfirma (Riddargatan Arkitektur och Planering i samarbete med CPM Byggprojektledning AB) gjort en social och ekonomisk konsekvensanalys om att tillåta avstyckningar och möjliggöra friköp av arrendetomter. Analysen behandlar kulturhistoria och naturvärden, demokrati, demografi och det lokala engagemanget på Öja-Landsort. Den grundar sig på intervjuer med flertalet fastboende och verksamma på Öja-Landsort, ett antal fritidsboende och nyckelpersoner inom berörda myndigheter, kommunala organ och organisationer. Som en del i detaljplaneprocessen är nästa steg att skicka ut analysen på samråd till en rad remissinstanser. I dagsläget har SFV inte tagit ställning till utredningen och dess slutsatser utan kommer i remissförfarandet hantera detta enligt detaljplaneprocessen.

El och belysning

Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från kommunen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Uthyrning i andra hand

Du kan inte upplåta din lokal till annan hyresgäst utan skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges bara om du har beaktningsvärda skäl.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Kontakt