Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i din bostad eller lokal. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Om du upptäcker fel i din bostad anmäler du felet här på webbsidan eller ringer till oss. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen. Nedan hittar du generell information om din bostad eller lokal.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb:

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-478 78 00

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Inne i lägenheten ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Byggnadsminne

Flertalet byggnader inom Drottningholms slottsområde är statliga byggnadsminnen. Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Drottningholms slott och slottsområde är sedan 1991 världsarv på Unescos världsarvslista.

El, vitvaror och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna.

Hyresgäst

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad eller lokal och står för kostnaden för el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Om en vitvara går sönder lagas eller ersätts varan med motsvarande produkt av modern standard. SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare och ansvarar inte för fel på maskiner som installerats av hyresgästen själv. Kontakta SFV för hjälp med den tekniska installationen.

Förmedling av lägenheter och uthyrning i 2:a hand

Enligt en historisk uppgörelse mellan staten och kungahuset, ska lediga bostäder och lokaler inom områden som omfattas av kunglig dispositionsrätt lämnas till Ståthållarämbetet STÄ, som utser hyresgäst.

Den kungliga dispositionsrätten ingår i det som Sveriges riksdag och kungen överenskom vid 1809/10 års riksdag. Vid denna överenskommelse bestämdes att äganderätten samt skyldigheten att underhålla slotten skulle tillfalla staten medan den kungliga familjen ”under evärderlig tid” skulle få bo och nyttja slotten. Vid denna tid avsågs med familj även de som arbetade åt kungen. Dessa bestämmelser har under de senaste 200 åren moderniserats. Idag upprättar Statens fastighetsverk sedvanliga hyresavtal, sätter hyran och står för kostnaderna medan Ståthållarämbetet förmedlar de bostäder som ligger inom dispositionsrätten.

Uthyrning i andra hand

I vissa fall kan du hyra ut din lägenhet eller lokal i andra hand. Du måste alltid ha SFV:s och STÄ:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Att hyra ut lägenheten eller lokalen utan medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din lägenhet eller lokal är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning. (PDF-dokument, 98 kB)

In- och utflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador som uppstått under tidigare hyrestid. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det så snart som möjligt för att vi ska kunna åtgärda det.

Nycklar

Vi tilldelar bostadshyresgäster 4 nycklar vid tillträde till bostaden. Önskas fler nycklar bekostas det av hyresgästen. Om du tappar bort nycklar debiterar SFV kostnaden för byte av låscylinder.

Utflytt

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas av SFV. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Lägenheten och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen m.m. ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. SFV eftersträvar att följa socialstyrelsens rekommendationer för inomhustemperatur. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Se till att:

 • du inte har möbler framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet
 • gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt.
 • elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp.

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion

Markskötsel, städning och snöröjning

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst och arrendator ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. Detta kan t.ex. vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Tillstånd söker du genom blanketten "Ansökan om byggtillstånd (PDF-dokument, 233 kB)". Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Parkskötsel

SFV och STÄ har ett delat ansvar för parkskötsel inom området. Vårt mål är att Drottningholm ska upplevas som en lugn och vacker miljö. Vi arbetar även långsiktigt för att bibehålla parkens kulturhistoriska värde.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns. Det är ej tillåtet att anv'nda sand med salt i. Det fastnar under skosulorna och gör att stentrappor vittrar sönder i den kulturhistoriska miljön på Drottningholm.

SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Var snäll och kontakta vår felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Ring gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Ombyggnation och förändringar av din bostad/ lokal

Drottningholms slottsområde är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng eller på trädbestånd, utan särskilt tillstånd.

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det.

Tillstånd ges av Statens fastighetsverk (SFV), Ståthållarämbetet (STÄ) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemensamt. SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Slottsarkitekten biträder båda myndigheterna.

När skall tillstånd sökas?

Hyresobjekt

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av lägenhetens/ lokalens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är normal skötsel och normalt underhåll.

Arrenden

Tillstånd ska sökas för alla yttre förändringar som påverkar byggnadens karaktär såsom tillbyggnad, ombyggnad, skyltar och antenner.

Tillstånd ska även sökas för alla bestående förändringar av trädgård och annan mark, t.ex. fällning eller plantering av träd och buskar, ändrad markanvändning, uppförande av staket, stödmur etc.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten "Ansökan om byggtillstånd" (PDF-dokument, 233 kB)

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till Statens fastighetsverk (SFV) som inhämtar synpunkter från Ståthållarämbetet (STÄ) och från slottsarkitekterna. Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs på den sökande. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader

Parkering

Nya parkeringsregler från 1 juli 2018

Från och med första 1 juli avgiftsbeläggs parkeringarna vid Teaterplan, Karusellplan och Kina slott. Avgiften är 15 kr/timme och parkeringstiden är max 6 timmar.

Parkeringarna är avsedda för besökare av världsarvet och att begränsa parkeringen är ett sätt att förbättra tillgängligheten i området. Vår vision på lång sikt är att flytta parkeringsområdena utanför världsarvsområdet för att förstärka upplevelsen av parken.

Genomförande av parkeringsavgifter sker i samråd med Drottningholms Slottsförvaltning. Inkomsterna för parkeringsavgifterna kommer att gå till utveckling av Drottningholms slottspark.

Så betalar du avgiften

Betala avgiften i biljettautomat, med sms eller en app. Parkering för rörelsehindrade är fri, liksom för turistbussar. Parkeringsentreprenör som sköter bevakningen är Nokas Security AB

Boendeparkering

Vid Kantongatan, Växthuset, Orangeriet, Kungsgården, Eriksberg och Malmen råder p-förbud förutom om du har parkeringstillstånd för boende. Kontakta SFV för boendeparkering. Tjänstebilar med servicetillstånd med Hovstaternas/SFV:s logga behöver inte har p-tillstånd.

Postboxar

Postboxar finns i uthuset bakom Kavaljershuset. Kontakta Posten företagscenter i Ekerö centrum om du vill ha en box.

Sophantering

Sophantering sköts av Ekerö kommun. I Drottningholm finns kärl för hushållssopor och viss sortering på följande ställen:

Hushållsavfall

 • Orangeriet tömning varje vecka
 • Slottet tömning varje vecka
 • Kantongatan varannan vecka
 • FD Dragonstallet tömning varje vecka
 • FD Inspektorsbostaden tömning varannan vecka
 • Stenvärdshuset tömning varannan vecka
 • Vilan tömning varannan vecka
 • Röda stugan tömning varannan vecka
 • HGK/Kulissmagasinet tömning varannan vecka
 • Hemmet tömning varannan vecka

Glasåtervinning

Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller SKÅ Återvinningscentral.

Pappersåtervinning

Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller Skå Återvinningscentral.

Tvättstuga

Inom Drottningholms slottsområde finns två tvättstugor för dig som hyr din bostad. Dessa är belägna dels i Uthus bakom Apotekshuset och dels i Orangeriet.I tvättstugorna finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Boka tvättid

Bokning av tvättid sker med tvättlista. Nyckelbricka till tvättstugan finns hos SFVs lokalkontor. Tappad nyckelbricka ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta felanmälan om du har tappat din nyckelbricka.

Kontakt