Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb:

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-250 60 06

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värme och ventilation i lokalen. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Som hyresgäst ansvarar du för att se till att fönster är ordentligt stängda efter tex. vädring.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena i fastigheten. Ansvaret för
arbetsplatsbelysning ligger på hyresgästen. Tänk på att elarbeten enligt lag
måste utföras av elektriker med behörighet.

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du bland annat för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med brandskyddsarbetet.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta din lokalplanerare på LU-byggnad eller SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Parkering för bilar och cyklar

Parkering på Universitetsplatsen är inte tillåten. Parkeringsplatser finns vid Paradisgatan 3. Handikapparkering finns vid norra personalentrén intill avfallsstationen.

Felanmäl på vår hemsida om du ser någon som parkerat på Universitetsplatsen.

Sophantering och leveranser

Avfallsstation finns vid personalentré mot Paradisgatan. Tänk på att källsortera rätt och på så sätt blir din miljöpåverkan mindre. Farligt avfall och extra tömning av överfulla sopkärl kan leda till en kostnad för dig som hyresgäst.

Transporter och varuhantering ska förläggas till tider som inte medför störningar för andra. Varuhantering bör ske max en gång per dag med respekt för framkomlighet och grannar i området. Det är viktigt att lastpallar och lastvagnar förs bort direkt efter leverans.

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från Riksantikvarieämbetet och kommunen.

Markskötsel, städning och snöröjning

SFV ansvarar för markskötsel inom området, arbetet utförs av en entreprenör. Vårt mål är att Universitetsplatsen ska upplevas som en vacker och trygg plats.

Snöröjning

SFV ansvarar för snöröjning framför din lokal. SFV ansvarar även för takskottning via entreprenad. Felanmäl på vår hemsida om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Felanmäl på vår hemsida om du ser klotter på fastigheten eller på Universitetsplatsen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Kontakt