Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

SFV ansvarar för att området är fint och lokalerna i gott skick. Tillsammans med er som jobbar får vi en trevlig miljö att arbeta och vistas i.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb:

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-444 40 20

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du för att det interna systematiska brandskyddsarbetet genomförs.

Checklistor tillhandahålls av SFV och i den mån behov finns så hjälper vi till med utbildning.

Utöver sedvanlig kontroll är det särskilt viktigt att alltid hålla utrymningsvägar fria, att dörrar i brandcellsgränser inte ställs upp och att inte lagra brännbart material i utrymningsvägar eller trapphus.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen i lokalen. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK-besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena i fastigheten. El till hyreslokalen ingår inte i hyresavtalet. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Markskötsel, städning och snöröjning

SFV ansvarar för markskötsel inom området, arbetet utförs av Fortifikationsverket.

Snöröjning

Utförs av Fortifikationsverket.

Sophantering

Soprum finns i huset på gården, infarten/utfart mot Varvsgatan. Tänk på att hålla soprummet i gott skick och att källsortera rätt. På så sätt blir din miljöpåverkan mindre.

Parkering för bilar och cyklar

Parkeringen sköts av aimo park på uppdrag av SFV

  • www.aimopark.se
  • Kundtjänst: 0771-96 90 06 8-17
  • Felanmälan: 0771-96 90 01 öppet dygnet runt

Cyklar hänvisas till cykelställ på framsidan respektive baksidan av fastigheten.

Varuhantering

Varuhantering bör ske med respekt för framkomlighet till fastigheten/området. Det är viktigt att lastpallar och lastvagnar förs bort direkt efter leverans.

Skyltning

All skyltning sker i samråd med SFV. SFV:s skyltprogram gäller för hela fastigheten både inomhus och utomhus.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla. Skeppsgossekasernen är tillgänglig för rörelsehindrade från baksidan av fastigheten mot parkeringsgården. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000. Genom detta har Skeppsgossekasernen särskilda föreskrifter när det gäller ingrepp i fastighet både invändigt och utvändigt. Många åtgärder är tillståndspliktiga och ska anmälas till Riksantikvarieämbetet och i de fall detta är aktuellt så handlägger SFV all kontakt och tillståndsansökan.

Kontakt