Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala, som ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk, uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och en modern arbetsmiljö. Nu ska den totalrenoveras och byggas ut.

Statens fastighetsverk äger byggnader och mark i Botaniska trädgården i Uppsala, där Uppsala universitet hyr ett antal byggnader. Universitetet sköter också all löpande skötsel i trädgården avseende mark, växter och träd. En av de byggnader universitetet hyr i trädgården är Trädgårdsvillan, som ligger i den södra, yttre delen av Botaniska trädgården. Där har universitetets trädgårdsdirektör med sin personal i dag sitt kontor och omklädningsrum.

Trädgårdsvillan har ett stort eftersatt underhållsbehov och universitet har under flera år haft önskemål om att renovera och bygga om huset. Syftet med Statens fastighetsverks projekt är att skapa ändamålsenliga lokaler för hyresgästens behov och därmed skapa en god arbetsmiljö. 

Redan 2013 togs en enklare skiss fram av husarkitekt Carl Wärn, där en del av tillbyggnaden bestod av ett växthus som skulle nyttjas som matsal samt som lokal för den angränsande kaféverksamhetens evenemang. Lösningen ansågs dock inte tillräckligt flexibel, med tanke på alternativ användning av ytorna. Detta har lett till nuvarande förslag på om- och tillbyggnad.

Modern standard

Projektet omfattar en totalrenovering av den befintliga Trädgårdsvillan samt en tillbyggnad. I ombyggnads-åtgärderna ingår att uppgradera ventilationssystemet och att se över och förbättra isolering och dränering. Invändiga snickerier kommer att slipas, lagas och målas och skadade befintliga fönstersnickerier åtgärdas. Även ytskikten kommer att förbättras och elektriska installationer kommer att ses över och åtgärdas. Med dessa åtgärder kommer byggnaden att få en normal, modern standard. 

Förutom att se över den befintliga byggnadens behov kommer en tillbyggnad att byggas vid sidan om Trädgårdsvillan. Tillbyggnaden kommer att fungera som trädgårdspersonalens omklädningsrum samt matsal.

Bättre tillgänglighet

Utöver detta kommer Trädgårdsvillan att få bättre tillgänglighet för exempelvis rullstolsanvändare. Byggnadens nuvarande entré ligger fem trappsteg ovan mark. Det finns en ramp till entrén men den har en alltför brant lutning. Byggförslaget innefattar en ny, mer tillgänglig, entré i tillbyggnadsdelen, där den befintliga marknivån är högre och överenstämmer med den befintliga golvnivån i Trädgårdsvillan, inga trappsteg krävs. Den nya entrén ligger också strax intill handikapparkering. Från den nya entrén når man via matsalen in till Trädgårdsvillan.

Byggnaden kommer även att kompletteras med en hiss, som kommer att nå samtliga våningsplan med arbetsrum. Det är däremot ännu inte utrett om hissen kommer att placeras inuti byggnaden, eller utanpå som en tillbyggnad.

Prislappen på hela projektet beräknas till cirka 40 miljoner kronor. Byggstarten planeras till september 2021 alternativt till januari eller september 2022 och beräknas ta ett år.

Trädgårdsvillan...

  • byggdes 1894.
  • ritades av arkitekt Emil Victor Langlet.
  • är inte ett statligt byggnadsminne.
  • har i dag, innan ombyggnaden, tre våningsplan samt källare.
  • är 422 kvm exkl. källaren (den nuvarande uthyrningsbara arean).
  • fick 1908 en ny lägenhet, som byggdes på vinden, efter ritningar av arkitekt Ture Stenberg.
  • gjordes om invändigt 1984 efter ritningar av arkitekt Hans Matell.

Historia: från bostad till kontor 

Trädgårdsvillan uppfördes 1894 efter ritningar av arkitekt Emil Victor Langlet, som arbetade vid överintendentsämbetet. Byggnaden användes då huvudsakligen som bostad för underträdgårdsmästare.

Den av kung Oscar II fastställda ritningen till Trädgårdsvillan visar ett utförande i trä som kom att ändras till mönstermurat tegel. Villan omfattade ursprungligen sex lägenheter om vardera ett rum och kök, fördelade på två snarlikt utformade våningsplan.

Ytterligare en lägenhet murades upp år 1908 på den tidigare oinredda vinden. Arkitekt för detta projekt var Ture Stenberg. År 1984 gjordes en invändig ombyggnad efter ritningar av arkitekt Hans Matell. Han förenade lägenheterna till sammanhängande lokaler för kontor och omklädningsrum.

En skiss föreställande den västra fasaden på Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala. Till vänster är Trädgårdsvillan utritad, en rödaktig tegelbyggnad med gula fasaddekorer. Till höger om byggnaden en låg grön byggnad, kantad av fönster. Bakom den skymtar ett ljusgult hus.

Skissförslag av den västra fasaden mot Villavägen. Foto: Carl Wärn, Wärnberglund Arkitektkontor

Vad Trädgårdsvillan används för i dag

I dag är Trädgårdsvillan samlingspunkten för en institution som utöver Botaniska trädgården också omfattar Linnéträdgården på Svartbäcksgatan och Linnés Hammarby. Trädgårdsvillan rymmer sedan ombyggnaden på åttiotalet Trädgårdskontoret
för den gemensamma administrationen och omklädningsrum för trädgårdsmästarna i Botan, samt mötesrum, arkiv och lunchrum.

Antalet medarbetare varierar över säsongen och omfattar ett tiotal kontorstjänster och ett trettiotal trädgårdsmästare i Botaniska trädgården. Även trädgårdsmästarna har tillgång till skrivplatser i villan för den administrativa delen av sitt arbete. Delar av verksamheten inom Botaniska trädgården såsom tvättstuga, botanikverkstad och vissa kontorsplatser är i dag utspridda. Lokalerna är mycket trångbodda och avsikten med projektet, förutom att rusta upp och modernisera, är att kunna samla alla under ett tak.

Den planerade verksamheten efter om- och tillbyggnaden är i stort densamma som i dag men med en större matsal som gör det möjligt att hålla gemensamma planeringsmöten med de upptill femtio verksamma inom de tre trädgårdarna.

Skiss av om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala. Till vänster är Trädgårdsvillan, en rödaktig tegelbyggnad med gula fasaddekorationer. Till höger en skiss på tillbyggnaden, en ljus, lägre byggnad med mörkt tak.

Skiss av om- och tillbyggnaden av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala. Foto: Carl Wärn, Wärnberglund Arkitektkontor

Projektfakta

Byggherre: Statens fastighetsverk

Projektledare: Michael Lindberg, SFV, och Annamaria Hartvik, Uppsala universitet

Arkitekt: Carl Wärn, Wärnberglund Arkitektkontor

Entreprenör(er): Ska upphandlas

Kostnad: Projektet beräknas kosta cirka 40 miljoner kronor

Tidsåtgång: Byggstarten planeras till september 2021 alternativt till januari eller september 2022 och beräknas ta ett år

Kontakt