Helgopriset

Bästa restaurering eller komplettering av äldre byggnadsverk.

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en nyligen genomförd arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska
värde.
Byggnadsverket måste vara beläget i Sverige. Priset utgörs av en plakett att fästa på byggnadsverket och en prissumma av 150 000 kr som fördelas av juryn mellan arkitekt och de företrädare för beställaren som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

Vinnare av Helgopriset

2013 Årsta kyrka
2008 Katrinetorps gård, Malmö
2004 Biblioteket KTH, Stockholm
2001 Göteborgs konserthus tillbyggnad
1996 Ladugården, Alnarp