• Huseby kungsgård Fotograf: SFV

  Huseby kungsgård

Ny arrendator till Huseby bruk jordbruksegendom

Huseby bruk har en spännande historia som går långt tillbaka. När Joseph Stephens köpte godset 1867 bestod det av 46 jordbruksfastigheter, 24 mantal och ca 6000 hektar mark. Mycket har hänt sedan dess, men än idag är Huseby en av de mest intakta och välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige. Huseby kronoegendom som nu söker en ny arrendator, omfattar ca 368 ha och är inriktat på mjölkproduktion med plats för ca 220 mjölkkor.

Historik

Huseby var fram till 1600-talet en vanlig småländsk by som levde av jordbruk. I Gustav Vasas jordebok från 1545 angavs att byn bestod av fyra skattegårdar som tillhörde självägande bönder, en gård som tillhörde Växjöbiskopen och en frälsegård.

Biskopsgården var störst och kallades Gamlegården. På 1620-talet anlade riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm ett järnbruk där eftersom platsen ansågs idealisk. Alla råvaror fanns tillhands; sjömalm för att utvinna järn, skog för träkol och vatten för vattenkraft och transporter. Huseby bruksgård blev sätesgård. Åkermarken låg troligtvis i anslutning till själva gården, medan övrig mark norr och österut var äng.

Bruket var igång i över 300 år och tillverkade bland annat kanoner och sättugnar. Man blåste tackjärn fram till 1930 men gjuteriet var i drift ända in på 1950-talet. Jord- och skogsbruket var viktiga näringar vid sidan av järnverksamheten och är så än i dag.

Huseby Bruk förvaltas idag av Statens fastighetsverk. Den publika verksamheten drivs av Huseby Bruk AB. Ett kommunalt bolag som ägs av Alvesta och Växjö kommun. Den sista privata ägaren Florence Stephens testamenterade Huseby bruk till staten vid sin bortgång 1979. Sedan 1982 är Huseby ett publikt besöksmål som bedriver verksamheten i frökens anda enligt uppdraget i testamentet.

Huseby är en av de mest intakta och välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige och ett av länets mest besökta turistmål.

Huseby bruksområde blev statligt byggnadsminne 1993.

Om Huseby kronoegendom

Huseby kronoegendom består av totalt 2091 hektar, varav 1537 hektar skogsmark, 200 hektar åkermark, 116 hektar betesmark och 51 hektar övrig mark.

Brukningscentrum ligger belägen vid väg 23 precis norr om gamla bruksgatan. Jordbruksdelen är väl samlad arronderingsmässigt med åkermark och beten på bägge sidorna om Helige å. Jordbruket är inriktat på mjölkproduktion med plats för ca 220 mjölkkor.

Jordbruksegendomen har drivits som en arrendegård och under åren har jordbruksdriften utvecklas med en rad nya produktionsresurser bl.a. ny lösdriftsladugård 1996, renoverat ungdjurstall 2003, utbyggnad av plansilofack och utökad lagringsvolym för gödsel m.m.

Arealfördelning

 • Åkermark ca 200 ha
 • Betesmark ca 117 ha
 • Övrig mark, tomt ca 51 ha
  Totalt: 368 ha

Byggnadsbestånd

 • Arrendebostaden, Gula Villan
 • Redskapsbod, uthus
 • Ladugård
 • Kalvstall
 • Gamla stenladugårdsgården, ungdjursstall
 • Maskinhall med tork och utvändiga spannmålssilo
 • Maskinhall med verkstad övernattningslägenhet
 • Våghus
 • Ungdjursstall, fd. fårhuset
 • Lada vid ungdjursstall
 • Plansilofack 6 stycken
 • Gödselbrunnar 3 stycken
 • Hässjestörslider, krakbod

För utförligare information om byggnadsbeståndet, se den bifogade bilagan "Prospekt arrende Huseby bruk 2017-05-04".

Övrigt

På åker- och betesmark samt inom övriga delar av arrendeområdet kommer det finnas möjlighet till att bedriva skyddsjakt på vildsvin.

Delar av objektet ligger inom naturreservaten Husebymaden och Osby offerlund vilket medför skyldighet att följa gällande skötselplaner för reservaten.

Det publika besöksmålet drivs av det kommunala bolaget Huseby Bruk AB och dess verksamhet är fristående från jordbruket, www.husebybruk.se.

Visning

Visning av Huseby bruks jordbruksegendom kommer att ske vid två tillfällen:

 • 23 maj kl.13-15
 • 8 augusti kl.13-15

Visning sker endast vid dessa två tillfällen. Vänligen ta hänsyn till att det pågår verksamhet på gården på övriga tider.

Anbud

Anbudet ska vara SFV tillhanda senast fredag 18 augusti och skickas till:

Statens fastighetsverk
Fo Jord
Johan Henriksson
Box 254
751 05 Uppsala

Försändelsen märks: Anbud Huseby bruk

Villkor för arrendet framgår av bifogat arrendekontrakt med bilagor. Anbudet lämnas på bifogat anbudsformulär.

Kontakt

Frågor ställs till:
Johan Henriksson på 010��478 78 25 eller johan.henriksson@sfv.se
Anders Johansson på 010-478 78 19 eller

Kontaktperson

Johan Henriksson
Fastighetsförvaltare
Tel: 010 478 78 25

Fakta och prospekt

Generellt:
Visning den 23 maj kl.13–15 och den 8 augusti kl.13–15. OBS, visning sker endast vid dessa två tillfällen. Vänligen ta hänsyn till att det pågår verksamhet på gården på övriga tider.
Totalyta:
Arrendet omfattar ca 368 ha varav ca 200 ha åker och ca 168 ha hagmarksbete, samt tomt och övrig mark med ekonomibyggnader och bostad.
Inflyttning:
Tillträde 2018-03-14
Övrigt:
Anbudet ska vara SFV tillhanda senast fredag 18 augusti. Anbudet lämnas på bifogat anbudsformulär. Villkor för arrendet framgår av bifogat arrendekontrakt med bilagor.
Filer:

Adress

Adress:

Huseby bruk

340 32 Grimslöv
56.780318, 14.591125

Lokalens placering på en karta

Stor karta