Universitetslokaler i Lorensberg

Förutom Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken förvaltar SFV ett antal fastigheter i Lorensbergsområdet som disponers av olika universitetsinstitutioner.

Lorensbergs villastad

Under senare delen av 1800-talet gav industrialismen både ekonomiska, kulturella och sociala konsekvenser samtidigt som folkmängden ökade. Resultatet gav på sikt en förändrad stadsbild. Målsättningen med stadsplaneringen kring sekelskiftet 1900 var att skapa en varierad gatubild anpassad efter områdets topografi. Mål som stadsplanen för Lorensbergs villastad från 1913 i allra högsta grad uppfyller.

Området dominerades av friliggande villor, med undantag av radhuslängan på Dicksonsgatan, som alla fick ett påkostat utförande. Byggnaderna i området uppfördes under 1910- och 20-talen och tjänade som bostadshus för Göteborgs högre societet. Arkitektoniskt präglas området huvudsakligen av nationalromantik, men det finns även inslag av 20-talsklassicism.

Värdefullt villaområde

Lorensbergs villaområde har en unik och homogen karaktär. Villaområdet sammanbinds av slingrande gator med naturstenstrappor och öppna platser. Tomterna är oregelbundet formade och avgränsas av höga tegelmurar. Sammantaget är detta ett mycket välbevarat exempel på så väl dåtidens arkitektur som stadsbyggnadsideal. Lorensbergs villaområde finns med i Göteborgs bevarandeprogram och området klassas som riksintresse.

Foto Kerstin Powell

Villa Smedmark, Bengt Lidnersgatan 7 Institutionen för genusvetenskap

Fasaderna är symmetriskt arrangerade kring en betonad mittaxel. Från gatan leder en terrasserad trappa i avsatser upp till entrén som är symmetriskt placerad i en valvformad nisch med granitpilastrar. Genom takformen, som anspelar på den svenska stormaktstidens slotts- och herrgårdsarkitektur, får gavelfasaden en imponerande höjd som ger byggnaden ett mäktigt intryck. Ankarsluten är synliga i fasaden. Tomten omges av en terrasserad naturstensmur som följer den kuperade terrängen och bildar en fond mot trappan som leder upp till Högåsplatsen. Huset som byggdes för disponent C O Smedmark är numera statligt byggnadsminne.

Radhus Bjerke, Dicksonsgatan 4-2 Filosofen respektive Konstvetenskap

Foto Kerstin Powell

Radhuslängan med sex fastigheter ligger på kanten av bergshöjden åt öster. Den långa tunga byggnadskroppen skapar stadga och stabilitet och hindrar planen från att flyta ut. Genom Dicksonsgatan, som löper längs med radhuset med sin långa, raka karaktär, skapas en kontrast till Viktor Rydbergsgatans slingrande form.

De två gavelhusen betonas genom sin höjd och storlek och fungerar som markerade avgränsningar av längan. Villa Bjerke, i norr, skiljer sig tydligt från de övriga husen genom sin tvärställda placering. Genom den höga brantagaveln ger byggnaden ett mäktigt intryck samtidigt som längan ges en betonad avslutning. Husen är individuellt utformade i den nationalromantiska stilen med diverse valvformer, burspråk och verandor.

Fasaderna är varierade med en uttrycksfull balans som samlar exteriören och skapar tyngd och massivitet. Längan avskärmas från gatan genom en tegelmur som ger avskildhet i de mindre förträdgårdarna till respektive radhus. Mot baksidan vilar byggnaden på en tung naturstensgrund som skapar förankring och stabilitet.

Dicksonsgatan 4 och 2 som är statliga byggnadsminnen byggdes för direktören Erik Lidbeck respektive arkitekten Arvid Bjerke.

Villa Höglund, Viktor Rydbergsgatan 24 Iberoamerikanska institutet

Foto Kerstin Powell

Villan är placerad med gaveln mot gatan och entrén på långsidan genom en valvportal. Byggnaden har en saklig prägel med en enkel och klar uppbyggnad som framhäver dess geometriska volymkomposition, ett förhållande som förstärks genom takformen som tydligt avgränsar byggnadskroppen. De stora fönsterytorna och tomtens öppna karaktär ger byggnaden ett luftigt och lätt intryck. Formspråket präglas av en avskalad klassicism med stramt begränsad detaljutsmyckning och symmetriskt arrangerade fasader.

Huset som byggdes för direktör Linus Höglund är numera statligt byggnadsminne.

Fakta

Villa Smedmark

  • Arkitekt: Ernst Torulf
  • Byggår: 1916
  • Lokalarea: 593 kvm

Radhus Bjerke

  • Arkitekt: Arvid Bjerke och R O Swensson
  • Byggår: 1914
  • Lokalarea: 610 kvm respektive 517 kvm

Villa Höglund

  • Arkitekt: Björner Hedlund
  • Byggår: 1931
  • Lokalarea: 652 kvm

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Lorensberg

Göteborg
57.6953, 11.9798

Fakta

Byggår:
1914-1931
Hyresgäst:

Instagram

Följ SFV på Instagram #statensfastighetsverk