Strömsholms ridskola

I början av 1990-talet var hästverksamheten vid Strömsholm hotad. Några år senare lades utredningen "Hästen i Sverige" fram av NSHF, Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande. Där rekommenderade man en satsning på tre riksanläggningar, däribland Strömsholm, för bl a hippologisk högskoleutbildningen. Verksamheten är idag väl etablerad och expansiv.

Ridskolan Strömsholm ligger på Strömsholmsåsen några mil sydväst om Västerås. En allé leder fram till slottet. I anslutning till dagens bebyggelse finns ett antal fornlämningar och fynd från sten-, brons- och järnålder.

Renoveringar under 2000-talet

Under 2001 uppfördes ett nytt stall som fick namnet Kungsgårdsstallet. Det består av fem byggnader - två stall, en centrumbyggnad och två foderlador. Stallet på 2000 kvm och med 50 hästboxar invigdes i januari 2002.

Ombyggnad av södra Vita stallet - från spilta till box - genomfördes under år 2003. 2004 målades Gula ridhuset om och återfick en tidigare invändig färgsättning och nytt yttertak med skivtäkt plåt. 2014 var det dags att måla om samt byta skadad plåt och förbättra åskskyddet på både södra- och norra stallet.

Vasatid: landets första stuteriverksamhet

Under medeltiden tillhörde området Dåvö i Munktorp socken, sydväst om åsenområdet. Dåvö var då som kunglig anläggning och livgeding för änkedrottningar bygdens centrala punkt.

Gustav Vasa ärvde området 1528. Strömsholm blir efter hand ett administrativt centrum för ett antal kronogårdar och benämndes 1558 Strömsholms fögderi. År 1621 fastställdes en stallstat för Strömsholm som anses vara den första stuteriverksamheten i landet. Stallanläggningen var då placerad norr om slottet vid Kolbäcksån. Den första bebyggelsen vid åsen var ett tegelbruk som anlades under Gustav Vasas tid öster om åsen vid Ladugårdssjön.

Stormaktstid: Bebyggelsen etableras på åsen

Under 1630-talets slut påbörjades uppflyttningen av stallbyggnader från slottet till åsen. Byggnadsverksamheten tog fart och 1669 fanns en omfattande bebyggelse på åsen; mangården, två bodar, drängbyggnad, "ladugårdshusen", fyra lador, tre fä- och oxhus, vagnshus, sädesbod och pörte. Dessa byggnader tillhör Kungsladugården. Vid tegelbruket fanns 1669 en stor tegellada, två tegelbodar, tegelugn samt tegelslagarens stuga.

Under Hedvig Eleonoras tid överlämnades stuteriet till Karl XI. Stuteriet var i slutet av 1600-talet fullt etablerat kring stallplanen på åsen. Här fanns nu Livstallet, stora stallet och fölstallet med mera.

1800-talet

På åsen skedde stora förändringar under det sena 1700- och tidiga 1800-talet. Bostäder för chefstjänstemän tillkom. Stallpersonalen bodde på åsen men framför allt vid Herrskogen och Borgåsund. 1810 avvecklades verksamheten vid Kungsör. Lifstallet revs och transporterades över till Strömsholm.

1813-14 uppfördes ett antal lerhusbyggnader som bostäder och ladugårdar, den s k Snobbrännan längs åsens västra sida. Vita ridhuset ritat av J Kléen stod färdigt 1855. Vid mitten av 1870-talet omorganiserades stuteriet till hingstdepå.

Arméns rid- och körskola 1868-1968

1868 gjorde armen sitt inträde på Strömsholm. Verksamheten omfattade hela kungsgården och fick stor påverkan och betydelse för området fram till nedläggningen 1968.

Till en början hade stuteriet och ridskolan gemensam chef. Verksamheten var under hela perioden förlagd både till åsen och till slottsområdet.

Det militära livet påverkade omgivningen också genom det sociala umgänget främst med herrgårdsägarna men också genom de återkommande festerna och balerna på slottet.

Stuteriet finansierades fram till 1913 genom att nyttja avkastningen på den statliga mark som stuteriet disponerade. Från 1913 arrenderades marken ut med arrenden vid Kungsladugården, Strömsvik, och Hultet.

Hingstdepån lades ned i mitten av 1950-talet. Efter nedläggningen av Arméns ridskola 1968 tog Ridfrämjandet över lokalerna på åsen.

Ridskola Strömsholm grundlades år 1968

Strömsholm är en av tre riksanläggningar i Sverige. Ägare är Föreningen Ridskolan Strömsholm, vars medlemmar är Svenska Ridsportförbundet och ATG, samt Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). HNS är en stiftelse som bildades 1992 av ATG och LRF, som har ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för samtliga riksanläggningar. De övriga utöver Ridskolan Strömsholm är Flyinge och Wången.

200 elever går här på utbildningar längre än ett år. Totalt har Ridskolan Strömsholm ca 1800 elever per år om kortare och längre fortbildningar, sommarkurser och ridweekends.

Läs mer om..

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Stallbacken 6

73494 Strömsholm
59.521139, 16.253298